Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S – rodinný dom Uzovský Šalgov v k. ú. Uzovský Šalgov

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva na stiahnutie:

Vyhlásenie

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „ PSK“)

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný majetok PSK
 

Predmet zmluvy

1. prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja, rodinný dom, Uzovský Šalgov 1, zapísaného na LV č. 908, k. ú. Uzovský Šalgov, a to

stavba:
dvojdom, súpisné číslo 1,parcelné číslo 258

spoluvlastnícky podiel: 1/1,

ťarchy: bez zápisu

- právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba je evidovaný na LV č. 28, parcela registra C KN parcelné číslo 258, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 92 m2 vo vlastníctve  obce Uzovský Šalgov

spoluvlastnícky podiel: 1/1,

ťarchy: bez zápisu

spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK.

2.1. Predmet  zmluvy:

-  nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1 tohto uznesenia. Objekt je v nájme fyzických osôb, nový vlastník vstupuje do práv a povinností prenajímateľa.

2.2. Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 13/2020 zo dňa 26.08.2020, vyhotoveným znalcom Ing. Mária Mandulová, M. Nešpora 29, 080 01 Prešov, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje  6.027,10 €.

3.      Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške stanovenej znaleckým posudkom t.j. 6.027,10 €.

b) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa,

c) lehota splatnosti: do 30 dní od dňa doručenia faktúry vyhlasovateľom,  

d) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v lehote podľa písm. c) vrátane úhrady ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, (nákladov za vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, správneho poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností)

e) súhlas s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení celej kúpnej ceny podľa písm. b) a c) a ostatných nákladov podľa písm. d)

f) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia celej kúpnej ceny podľa písm. b) alebo c), alebo ostatných nákladov podľa písm. d)

g) akceptácia existujúceho nájomného vzťahu na predmet obchodnej verejnej súťaže.

4.    Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a)  Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského samosprávneho kraja v lehote do 01. 03. 2021 do  13:00  hod. v zalepenej obálke s výrazným označením:

     „Obchodná verejná súťaž – rodinný dom Uzovský Šalgov – neotvárať!“

    „identifikácia navrhovateľa, obchodné meno, sídlo, IČO,  pri fyzickej osobe – meno, priezvisko, adresa“

 

na adresu:          Prešovský samosprávny kraja
                           Odbor majetku a investícií
                           Námestie mieru č. 2
                           080 01  Prešov

 

Rozhodujúci je dátum a čas vyznačený na prezentačnej pečiatke podateľne úradu Prešovského samosprávneho kraja.

b) Návrh musí obsahovať:

- návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme podpísaný oprávnenou osobou a v elektronickej forme na CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o. v . s.),

- presnú identifikáciu navrhovateľa s písomným vyhlásením navrhovateľa, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto: 

 • kupujúci  – fyzická osoba  titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu), v prípade manželov identifikačné údaje obidvoch, alebo                                        
 • kupujúci  – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)  obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu,  alebo                                      
 • kupujúci – právnická osoba (PO) obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ..., alebo iný register         

- súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže,

- doklad navrhovateľa, ktorý podá návrh do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení finančnej zábezpeky minimálne vo výške 50% z ponúknutej ceny za nehnuteľný majetok, ktorú zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242),

 - zmluva o  finančnej zábezpeke podpísanú oprávnenou osobou navrhovateľa v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)

- údaje o oprávnenej kontaktnej osobe, telefón, mobil, e-mail

c) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým  navrhovateľom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.

d) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

e) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

f) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.

g) Navrhovateľ predložením návrhu v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel prevodu vlastníctva.

 

5.     Obhliadka majetku

a) Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore – Mgr. Pavol Uličný, oddelenie správy budov Ú PSK, tel.: 051/70 81 348, email: Pavol.Ulicny@vucpo.sk

b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

 

 

V Prešove 02.02.2021

 

                                                      

                                                                                                         PaedDr. Milan Majerský, PhD.

                                                                                                                        predseda PSK

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 08.02.2021 do 01.03.2021, 13:00h.

Publikované: 08.02.2021 / Aktualizované: 15.02.2021 HoreTlačiť