Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S. - stavba budova Obchodnej akadémie a pozemok v k.ú. Bardejov

 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v náväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK.

1. Predmet  zmluvy:

prevod nehnuteľného majetku zo správy Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove zapísaného na LV č. 10819, k. ú. Bardejov,  a to:                  

pozemok: registra C KN parcelné číslo 846, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1513 m2,

stavba: budova obchodnej akadémie, súpisné číslo 80, na pozemku registra C KN parcelné číslo 846, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1513 m2, s príslušenstvom: plot a spevnené plochy

spoluvlastnícky podiel: 1/1,

ťarchy: bez zápisu,

spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 10/2016  zo dňa   5.4.2016, vyhotoveným znalcom Ing. Jozefom Fedorkom v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 1.079.527,92 €, z toho stavba s príslušenstvom 959.199,03 €, pozemky 120.328,89€, pri jednotkovej cene pozemkov 79,53 €/m2

2. Účastník zmluvného vzťahu -  kupujúci :

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Podmienka podľa bodu 2. , t.  j.  povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.

4. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

 a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške  stanovenej vyhlasovateľom a spôsob a čas úhrady kúpnej ceny:

v prvom vyhlásení o. v. s.  vo výške 100% z ceny znaleckého posudku,

v druhom vyhlásení o. v. s.  minimálne vo výške 75% z ceny znaleckého posudku,

v treťom vyhlásení o. v. s.  minimálne vo výške 50% z ceny znaleckého posudku.

b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod.

c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b) 

d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)

5. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle Prešovského samosprávneho kraja v termíne  do 11. 12. 2019  do  13:00  hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením

„Obchodná verejná súťaž  - stavba budova Obchodnej akadémie a pozemok v k. ú. Bardejov v správe HA Bardejov – neotvárať!“    

identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského  registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO,  adresa, pri  fyzickej osobe – meno, priezvisko, adresa“

na adresu:        Prešovský samosprávny kraj

Odbor správy majetku

Námestie mieru 2

080 01 Prešov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne Prešovského samosprávneho kraja.

b)   Návrh musí obsahovať:

 • doplnený návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o. v. s.),
 • presnú identifikáciu záujemcu s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto: 
 • kupujúci  – fyzická osoba  titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo                                        
 • kupujúci  – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)  obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č.......  alebo                                       
 • kupujúci – právnická osoba (PO) obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ..., alebo iný register 
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže,
 • hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny,
 • podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou,
 • doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení finančnej zábezpeky vo výške 50% z ponúknutej ceny stanovenej vyhlasovateľom za nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č.ú. vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto  o. v. s.)
 • oprávnená kontaktná osoba, telefón, mobil, e-mail.

c) podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

d) kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou.

e) vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.

f) vyhlasovateľ si v súlade s  § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) podmienkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že víťaz o. v. s. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto registri zapísaný v zmysle bodu 2.

h) víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie kúpnej zmluvy, resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu v súlade so Zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie podpísania kúpnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže 

i) v súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

j) vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.

k) spracovanie osobných údajov vyhlasovateľom upravujú Zásady spracúvania osobných údajov fyzických osôb v PSK, zverejnené na webstránke PSK.

6. Ohliadka majetku:

a) Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Helenou Ferkovou, riaditeľkou Hotelovej akadémie v Bardejove, (mobil: 0908 883 632).         

b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

 

V Prešove dňa  25. 11. 2019

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 25.11.2019 do 11. 12. 2019, 13:00 h.

                                                       

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 302

E-mail: viktoria.antusova@vucpo.sk

    
Publikované: 25.11.2019 / Aktualizované: 06.12.2019 HoreTlačiť