Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

II. výzva ZPSK

 II. VÝZVA 
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

 Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov

 

v y h l a s u j e

II. výzvu na podávanie žiadostí v termíne do 31.7.2009.

 

 

Základné informácie

Podporované programy 

 • Program 3 – Sociálne služby   

Opatrenie 3.3.

  • finančná podpora poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“),
  • finančná podpora subjektov, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o SPO“).

 

Výška dotácie

 • B.1. Celková výška dotácie - 145.817,- € (4.392.882,942 SK)

 

 • B.2. Minimálna výška dotácie - minimálna výška finančného príspevku poskytnutého neverejnému poskytovateľovi alebo obci na poskytovanie sociálnych služieb (vrátane sociálnej prevencie a vybraných činností sociálnoprávnej ochrany) podľa druhu sociálnej služby, jednotky výkonu a spôsobu poskytovania sociálnej služby (v €):

I. Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v zariadeniach, ktorými sú: 

Minimálna výška dotácie - nevyhnutná starostlivosť

Druh sociálnej služby

Jednotka výkonu

Pobytová /prechodná/  forma

Útulok

občan

1 992

Zariadenie núdzového bývania

občan

1 095

 

II. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu  dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú: 

 

Minimálna výška dotácie - nepriaznivá sociálna situácia

Druh sociálnej služby

Jednotka výkonu

Ambulantná forma

Pobytová /týždenná/ forma

Pobytová /celoročná/ forma

Domov sociálnych služieb pre dospelých

občan

2 821

4 647

5 145

Domov sociálnych služieb

občan

3 651

4 979

6 141

Zariadenie podporovaného bývania

občan

 

 

3 153

III. Zabezpečovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  v zmysle zákona o SPO:

 

Minimálna výška dotácie - Zabezpečovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Druh opatrení SPO

Jednotka výkonu

Ambulantná forma

Pobytová /prechodná/ forma

Resocializačné stredisko

občan

 

4 979

Krízové stredisko

občan

1 162

6 141

Vykonávanie opatrení SPO detí a sociálnej kurately

poradca/sociálny pracovník

8 298

 

 

 • B.3. Maximálna výška dotácie – súčin jednotky výkonu na prijímateľa sociálnej služby podľa tejto výzvy, počtu prijímateľov a minimálnej výšky dotácie.

 

C) Ostatné náležitosti 

C1) Spôsob podávania žiadostí

Žiadosť je potrebné podávať na predpísaných formulároch, ktoré tvoria prílohu tejto výzvy.

 • Príloha 1 -  Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov podľa VZN PSK č. 15/2008 (II. výzva) - formulár žiadosti - formát XLS (35 kB) , formát RTF (171 kB)
 • Príloha 2 - Finančný príspevok na úhradu nákladov za sociálne služby,vrátane sociálnej prevencie a vybraných činností sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - formát XLS (30,5 kB), formát RTF (154 kB)

 

C2) Miesto podávania žiadostí

Žiadosť o dotáciu môže byť podaná:

 • osobne na podateľni Úradu Prešovského samosprávneho kraja
 • doporučenou poštou na adrese:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor sociálny

Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 • na obálku uveďte: VZN č. 15/2008 – II. výzva - žiadosť

 

C3) Schvaľovanie žiadostí

 • 3.1. Do schvaľovacieho konania bude prijatá žiadosť podaná v predpísanom čase na predpísaných formulároch a v súlade s VZN č. 15/2008 PSK o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov  (§2 a §5, ods. 5).
 •  3.2. Žiadosť o dotáciu s prijatým uznesením sociálnej komisie bude predložená na schválenie Zastupiteľstvu PSK. Na základe tohto rozhodnutia bude uzatvorená zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2009 pre subjekty poskytujúce sociálnu pomoc a vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 • 3.3. Žiadateľ súhlasí so zverejnením údajov o organizácii, názve projektu a výške podpory. Sociálna komisia zabezpečí oznámenie výsledkov procesu schvaľovania žiadostí na web-stránke Prešovského samosprávneho kraja www.po-kraj.sk do 15 dní.

 

Publikované: 05.06.2009 / Aktualizované: 09.05.2019 HoreTlačiť