Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Výzva ZASTUPITEĽSTVA PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

 

***

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov

v y h l a s u j e

výzvu na podávanie žiadostí v termíne do 30. apríla 2009.

 

 

 

 

Základné informácie

Podporované programy 

 • Program 1 – Šport

Opatrenie 1.1. – Šport pre všetkých – usporiadanie masových telovýchovných a športových akcií

Opatrenie 1.2. – Výstavba, rekonštrukcia a opravy športovísk a ich vybavenie športovým zariadením

Opatrenie 1.3. – Športový reprezentant

 • Program 2 – Kultúra

 • Opatrenie 2.1. – Nehmotné kultúrne dedičstvo – živá kultúra 

Opatrenie 2.2. – Obnova kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce

 • Program 3 – Sociálne služby

Opatrenie 3.1. – Výstavba, rekonštrukcia, oprava zariadení sociálnych služieb a ich vybavenie

Opatrenie 3.2. – Podpora podujatí organizovaných pre skupiny obyvateľov odkázaných na sociálne služby

 

Touto výzvou je možné podporiť akcie/projekty/podujatia realizované v roku 2009.

 

  Výška dotácie

 

Ostatné náležitosti pre podanie žiadosti o dotáciu

 

Podávania projektov

Žiadosť o dotáciu môže byť podaná:

 • osobne na podateľni Úradu Prešovského samosprávneho kraja
 • doporučenou poštou na adrese:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor financií

Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Na obálku uveďte: VZN č. 15/2008 – žiadosť

 

Kritériá hodnotenia žiadostí

 

Komisie pre posudzovanie žiadostí 

Žiadosti o dotáciu v kompetencii Zastupiteľstva PSK predkladá Odbor financií Úradu PSK príslušnej komisii:

Žiadosti spolu s prijatým uznesením komisie budú predložené príslušnou komisiou na schválenie Zastupiteľstvu PSK na najbližšom zasadnutí. Na základe tohto rozhodnutia bude uzatvorená zmluva, ktorá musí obsahovať najmä výšku a účel použitia poskytnutej dotácie a spôsob jej zúčtovania

 

 

 

Publikované: 16.02.2009 / Aktualizované: 09.05.2019 HoreTlačiť