Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva PSK na rok 2018

Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018

V súlade s Čl. VII. Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 57/2017“) zverejňuje Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2018 na financovanie projektov realizovaných v rámci nasledovných programov:

Program 1 "ŠPORT"

Cieľ programu

Rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk. Podporovať reprezentáciu PSK účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru a usporadúvanie športových podujatí typu šport pre všetkých na území Prešovského kraja.

Cieľové skupiny programu

Sem vložte text

Deti, mládež a dospelí obyvatelia miest a obcí na území Prešovského kraja ako aj návštevníci Prešovského kraja.

Podprogramy

 • Podprogram 1.1 – kapitálové (investičné) výdavky - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Podprogram 1.2 – bežné (neinvestičné) výdavky - Oprava a údržba športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.
 • Podprogram 1.3 – bežné (neinvestičné) výdavky - schvaľovanie žiadostí o pridelení/nepridelení dotácie spadá výlučne do pôsobnosti Z PSK/predsedu ZPSK - Športový reprezentant - reprezentácia PSK účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru.
 • Podprogram 1.4 – bežné (neinvestičné) výdavky - Šport pre všetkých – usporiadanie masových telovýchovných a športových podujatí.

Program 2 "KULTÚRA"

Cieľ programu

Príprava dokumentácie a realizácia projektov na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych pamiatok, pamätihodností, kultúrnych domov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, ktorých vlastníkom je obec alebo mesto, alebo ktoré sú v správe obce alebo mesta, podpora prezentácie a využitia kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Podpora festivalov a prehliadok umenia všetkých druhov vrátane gastronómie, tvorivých dielní a výstav, sympózií a seminárov, uchovávanie a osvojenie tradičných zručností vrátane podpory edičnej činnosti(vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne).

Cieľové skupiny programu

Deti, mládež a dospelí obyvatelia miest a obcí na území Prešovského kraja ako aj návštevníci Prešovského kraja.

Podprogramy

 • Podprogram 2.1 kapitálové (investičné) výdavky - Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, kultúrnych domov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Podprogram 2.2 – bežné (neinvestičné) výdavky -  Oprava a údržba kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, kultúrnych domov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.
 • Podprogram 2.3 – bežné (neinvestičné) výdavky - Nehmotné kultúrne dedičstvo – podpora usporiadania kultúrnych podujatí a edičná činnosť (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne ).

Program 3 "SOCIÁLNE SLUŽBY"

Cieľ programu

Zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb na území PSK.

Cieľové skupiny programu

Prijímatelia sociálnych služieb.

Podprogramy

 • Podprogram 3.1  kapitálové (investičné) výdavky - Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy zariadení poskytujúcich sociálne služby vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Podprogram 3.2 – bežné (neinvestičné) výdavky -  Oprava a údržba zariadení poskytujúcich sociálne služby vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.
 • Podprogram 2.3 – bežné (neinvestičné) výdavky - Nákup materiálno-technického vybavenia priestorov zariadení sociálnych služieb a nákup technických zariadení a pomôcok na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie pre Program 1Program 2 sú

 • obce a mestá, ktoré sa nachádzajú na území PSK, ak nejde o financovanie spoločných úloh podľa § 8 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách, právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 8 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách a
 • fyzické osoby – podnikatelia, ktorí spĺňajú podmienky podľa § 8 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách, ktorých PSK nie je zakladateľom ako je vymedzené v Čl. II. VZN PSK č. 57/2017.

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie pre Program 3

 • právnické osoby a fyzické osobypodnikatelia so sídlom alebo trvalým pobytom na území PSK, ktorých PSK nie je zakladateľom alebo zriaďovateľom a ktorí sú zapísaní v registri poskytovateľov sociálnych služieb PSK.

Dátum vyhlásenia výzvy

Dátum vyhlásenia výzvy: 5. marec 2018

Dátum uzávierky výzvy

Dátum uzávierky výzvy: 13. apríla 2018 

Poskytovanie informácií o tejto výzve

Kontaktná osoba pre Program 1 "Šport":

 • Ing. Lenka Holubová, e-mail: lenka.holubova(at)vucpo.sk, tel. číslo: 051/ 70 81 721, miestnosť: 517, V. posch. (Pre správne odoslanie e-mailu je potrebné nahradiť "(at)" znakom zavináč "@".)

Kontaktné osoby pre Program 2 "Kultúra":

 • Mgr. Beáta Majorošová, e- mail: beata.majorosova(at)vucpo.sk, tel. číslo: 051/ 70 81 755, miestnosť: 504, V. posch. (Pre správne odoslanie e-mailu je potrebné nahradiť "(at)" znakom zavináč "@".)
 • Mgr. Helena Ragulská, e-mail: helena.ragulska(at)vucpo.sk, tel. číslo 051/70 81 753, miestnosť: 504, V. posch. (Pre správne odoslanie e-mailu je potrebné nahradiť "(at)" znakom zavináč "@".)

Kontaktné osoby pre Program 3 "Sociálne služby":

 • PhDr. Ivana Kozák Hanzesová, e- mail: ivana.kozakhanzesova(at)vucpo.sk, tel. číslo: 051/ 70 81 615, miestnosť: 351, III. posch. (Pre správne odoslanie e-mailu je potrebné nahradiť "(at)" znakom zavináč "@".)

 • Mgr. Stanislav Grib, e-mail: stanislav.grib(at)vucpo.sk, tel: 051/7081 628, miestnosť: 355 III. podlažie (Pre správne odoslanie e-mailu je potrebné nahradiť "(at)" znakom zavináč "@".)

 

Podmienky výzvy

 1. Vyhlasovateľ výzvy: Prešovský samosprávny kraj
 2. Celková suma alokácie určená pre výzvu:
  • Zastupiteľstvo PSK - 594 400,- EUR, z toho
   • Program 1, Podprogram 1. 3 (výlučná pôsobnosť Z PSK/predseda PSK): 24 000,00  EUR
  • Predsedu PSK - 68 600,- EUR
 3. Celková suma alokácie pre výzvu spolu - 663 000,- EUR, z toho
  • bežné výdavky - 620 000,- EUR
  • kapitálové výdavky - 43 000,- EUR 
 4. Podiel alokácie pre Zastupiteľstvo PSK: 89,65 %
  Podiel alokácie pre Predsedu PSK: 10,35 %
 5. Termín realizácie podporenej činnosti: od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018
 6. Termín na predloženie žiadosti: do 13. 4 2018
 7. Min. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:    500,- EUR 
 8. Max. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa: 5 000,- EUR
  Program 1, Podprogram 1.3 max. výška dotácie: 12 000,- EUR
 9. Spolufinancovanie podporenej činnosti: min. 20 % z celkového rozpočtu projektu, ktoré je uvedené v žiadosti.1.
 10. Termín schválenia dotácie: do 30. 6. 2018
 11. Každý žiadateľ môže podať len jednu žiadosť v rámci tejto výzvy, t. j. žiadosť môže byť podaná iba pre jeden program a podprogram.
 12. Oprávnený žiadateľ, na ktorého sa vzťahuje ustanovenie § 7 a § 8 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je pri realizácií výdavkov, ktoré budú podporené zo strany PSK dotáciou v podiele viac ako 50 % celkového rozpočtu podporenej činnosti, povinný postupovať v zmysle citovaného zákona.
 13. Dotáciu je možné poskytnúť len na zabezpečenie vykonávania všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, napr. tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu a na poskytovanie sociálnych služieb.
 14. Za oprávnené výdavky podporenej činnosti sa považujú:
  1. z vecného hľadiska preukázateľné výdavky súvisiace s realizáciou podporenej činnosti na obstaranie služieb, tovarov a stavebných prác súvisiacich s cieľom daného projektu v rámci daného programu a jeho oprávnených aktivít,
  2. z časového hľadiska výdavky prijímateľa, ktoré vznikli v lehote súvisiacej s termínom realizácie podporenej činnosti uvedenej v žiadosti o poskytnutí dotácie.

Podklady na stiahnutie

Predkladanie žiadostí

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva v termíne uvedenom v časti III. bod 6. tejto výzvy, a to písomne na tlačive, ktorý tvorí prílohu výzvy:
  1. Príloha č. 1 – Žiadosť o poskytnutie dotácie a povinné prílohy (Príloha č. 3 – Zoznam povinných príloh),
  2. Príloha č. 2 – Rozpočet projektu.

alebo použitím elektronických služieb PSK:

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie musí byť úplne a riadne vyplnená a podpísaná štatutárnym zástupcom/štatutárnymi zástupcami žiadateľa.
 2. Žiadosť o poskytnutie dotácie, v jednom origináli, vrátane povinných príloh žiadateľ doručí do podateľne úradu PSK alebo poštou, alebo elektronicky podľa zákona o e-Governmente.
 3. Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podľa odtlačku pečiatky pošty na obálke, t. j. najneskorší dátum 13. 4. 2017.

Doručovanie žiadosti o dotáciu

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa doručuje:

a) listinne poštou na adresu:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
080 01 Prešov


b) listinne do podateľne Úradu PSK na adresu uvedenú pod písm. a), tretie podlažie, č. d. 331

c) elektronicky použitím všeobecného podania na portáli slovensko.sk, pričom prílohou všeobecného podania je žiadosť podľa prílohy výzvy v elektronickom formáte podpísaná zaručeným elektronickým podpisom a ostatné prílohy žiadosti v elektronickom formáte

d) elektronicky prostredníctvom elektronických služieb PSK pre:

Program 1 - Šport na stránke: www.po-kraj.sk/sk/e-sluzby/skolstvo-sport/

Program 2 - Kultúra na stránke: www.po-kraj.sk/sk/e-sluzby/kultura/ 

Podanie žiadosti elektronicky podľa písmena c) a d) bude popísané v usmernení zverejnenom na portáli PSK na stránke výzvy a na stránkach elektronických služieb v písmene d).

Na obálku je potrebné uviesť: Program 1 „ŠPORT“ alebo Program 2 „KULTÚRA“ alebo Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“.

Publikované: 08.03.2018 / Aktualizované: 09.05.2019 HoreTlačiť