Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva PSK na rok 2019

Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019

V súlade s Čl. VII. Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 65/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 57/2017 v platnom znení“) zverejňuje Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2019 na financovanie projektov realizovaných v rámci nasledovných programov:

Úplné znenie výzvy

Program 1 "ŠPORT" 

Cieľ programu

Rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk. Podporovať reprezentáciu PSK účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru a usporadúvanie športových podujatí typu šport pre všetkých na území Prešovského kraja.

Cieľové skupiny programu

Široká verejnosť

Podprogramy

 • Podprogram 1.1 – kapitálové (investičné) výdavky
  • Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Podprogram 1.2 – bežné (neinvestičné) výdavky
  • Oprava a údržba športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.
 • Podprogram 1.3 – bežné (neinvestičné) výdavky – bežné (neinvestičné) výdavky – schvaľovanie žiadostí o pridelení / nepridelení dotácie spadá výlučne do pôsobnosti Z PSK/predsedu ZPSK
  • Je súčasťou Podprogramu 1.4, nevyhlasuje sa.
 • Podprogram 1.4 – bežné (neinvestičné) výdavky

   • Šport pre všetkých – usporiadanie masových telovýchovných a športových podujatí.
   • Športový reprezentant - reprezentácia PSK účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru.

Program 2 "KULTÚRA"

Cieľ programu

Príprava dokumentácie a realizácia projektov na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych pamiatok, pamätihodností, sakrálnych objektov, kultúrnych domov/objektov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, ktorých vlastníkom je obec alebo mesto, alebo ktoré sú v správe obce alebo mesta, podpora komunitných centier, podpora prezentácie a využitia kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Podpora festivalov a prehliadok umenia všetkých druhov vrátane tradičnej kuchyne viažucej sa k regiónu, tvorivých dielní a výstav, sympózií a seminárov, uchovávanie a osvojenie tradičných zručností vrátane podpory edičnej činnosti (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne).

Cieľové skupiny programu

Široká verejnosť

Podprogramy

 • Podprogram 2.1 – kapitálové (investičné) výdavky
  • Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, stavebné úpravy kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, sakrálnych objektov, kultúrnych domov/objektov, priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, komunitných centier a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Podprogram 2.2 – bežné (neinvestičné) výdavky
  • Oprava a údržba kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, sakrálnych objektov, kultúrnych domov/objektov, priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, komunitných centier a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.
 • Podprogram 2.3 – bežné (neinvestičné) výdavky
  • Nehmotné kultúrne dedičstvo – podpora usporiadania kultúrnych podujatí a výstav, materiálne vybavenie folklórnych súborov a skupín, edičná činnosť (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne), cestovné náklady spojené s reprezentáciou PSK doma aj v zahraničí.

Program 3 "SOCIÁLNE SLUŽBY"

Cieľ programu

Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi.

Cieľové skupiny programu

Prijímatelia sociálnych služieb

Podprogramy

 • Podprogram 3.1 -  kapitálové (investičné) výdavky
  • Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy zariadení neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby, vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Podprogram 3.2 -  bežné (neinvestičné) výdavky 
  • Oprava a údržba zariadení, nákup materiálno-technického vybavenia priestorov zariadení, budovanie alebo certifikácia systému manažérstva podľa niektorej medzinárodne uznávanej normy a nákup technických zariadení a pomôcok na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu u neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby, vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru..

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie

Program 1 a Program 2 - "Šport" a "Kultúra"

Oprávnení žadatelia dotácie pre Program 1 a Program 2 sú:

 • obce a mestá, ktoré sa nachádzajú na území PSK,
 • registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, neziskové organizácie, občianske združenia a právnické osoby, ktoré sídlia na území PSK alebo vykonávajú služby na území PSK, a ktorých PSK nie je zakladateľom, ako je vymedzené v Čl. II. VZN č. 57/2017 v platnom znení,
 • fyzické osoby – podnikatelia, ktorí sídlia na území PSK alebo vykonávajú služby na území PSK.

Program 3 - "Sociálna služby"

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie pre danú výzvu  sú

 • právnické a fyzické osoby, ktoré podľa § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú sídlo, alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, alebo poskytujú služby obyvateľom na území Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorých PSK nie je zakladateľom alebo zriaďovateľom. 

Dátum uzávierky výzvy

Termín na predloženie žiadosti: 15. februára 2019 

Poskytovanie informácií o tejto výzve

Časové rozpätie pre poskytovanie informácií -  v pracovných dňoch od 13:00 h – 15:00 h.

Kontaktné osoby pre Program 1 "Šport":

 • Ing. Lenka Holubová, e- mail: lenka.holubova(at)vucpo.sk, tel. číslo: 051/ 70 81 721, miestnosť: 517, V. posch. (Pre správne odoslanie e-mailu je potrebné nahradiť "(at)" znakom zavináč "@".)
 • Mgr. Vladimíra Palfiová, e- mail: vladimira.palfiova(at)vucpo.sk, tel. číslo: 051/ 70 81 718, miestnosť: 503, V. posch. (Pre správne odoslanie e-mailu je potrebné nahradiť "(at)" znakom zavináč "@".)

Kontaktné osoby pre Program 2 "Kultúra":

 • Mgr. Beáta Majorošová, e- mail: beata.majorosova(at)vucpo.sk, tel. číslo: 051/ 70 81 755, miestnosť: 504, V. posch. (Pre správne odoslanie e-mailu je potrebné nahradiť "(at)" znakom zavináč "@".)
 • Mgr. Helena Ragulská, e-mail: helena.ragulska(at)vucpo.sk, tel. číslo 051/70 81 753, miestnosť: 504, V. posch. (Pre správne odoslanie e-mailu je potrebné nahradiť "(at)" znakom zavináč "@".)

Kontaktné osoby pre Program 3 "Sociálne služby":

 • PhDr. Ivana Kozák Hanzesová, e- mail: ivana.kozakhanzesova(at)vucpo.sk, tel. číslo: 051/ 70 81 615, miestnosť: 351, III. posch. (Pre správne odoslanie e-mailu je potrebné nahradiť "(at)" znakom zavináč "@".) 
 • Mgr. Stanislav Grib, e- mail: stanislav.grib(at)vucpo.sk, tel. číslo: 051/ 70 81 628, miestnosť: 355, III. posch. (Pre správne odoslanie e-mailu je potrebné nahradiť "(at)" znakom zavináč "@".) 

Podmienky výzvy

Podrobné podmienky výzvy sú zverejnené v úplnom znení výzvy pre dané programy.

 • Celková suma alokácie určená pre výzvu: Program 1 a 2 713 000,- EUR , Program 186 000,- EUR
 • Termín realizácie podporenej činnosti:
  • od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019
 • Termín predloženia žiadosti: do 15. 2. 2019
 • Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:   800 € (*Nie je možná kombinácia bežných a kapitálových výdavkov)
 • Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:   5 000 € (*Nie je možná kombinácia bežných a kapitálových výdavkov)
 • Spolufinancovanie podporenej činnosti: min. 20 % zo schválenej dotácie
 • Spôsob financovania:  systém refundácie 
 • Termín schválenia dotácie: apríl 2019

Podklady na stiahnutie

Spoločné prílohy

Predkladanie a doručovanie žiadostí o dotáciu

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva písomne v termíne uvedenom v časti III. výzvy. 
  Žiadosť pozostáva z uvedených príloh:

  a) Príloha č. 1 – Žiadosť o poskytnutie dotácie

  b) Príloha č. 2 – Rozpočet projektu

  c) Príloha č. 3 (predkladá žiadateľ len v prípade, ak mu bude schválená dotácia)

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné podať aj elektronicky podľa zákona o e-Governmente, a to použitím elektronických služieb PSK:
  • Program 3 "Sociálne služby" - písomne alebo elektronicky použitím všeobecného podania na portáli www.slovensko.sk, pričom prílohou všeobecného podania je žiadosť podľa prílohy výzvy v elektronickom formáte podpísaná zaručeným elektronickým podpisom a ostatné prílohy žiadosti v elektronickom formáte.  Žiadosť o poskytnutie dotácie musí byť kompletne vyplnená a podpísaná štatutárnym zástupcom alebo štatutárnymi zástupcami (ak je povinnosť podpisovať viacerými štatutárnymi zástupcami).
 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie musí byť kompletne vyplnená a podpísaná štatutárnym zástupcom alebo štatutárnymi zástupcami oprávneného žiadateľa (ak je povinnosť podpisovať viacerými štatutárnymi zástupcami).
 2. Žiadosť o poskytnutie dotácie (Príloha č. 1 a Príloha č. 2) doručí žiadateľ v jednom vyhotovení:
 • do podateľne úradu PSK (č. dv. 331)
 • alebo zašle poštou na adresu:

  Úrad Prešovského samosprávneho kraja
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

 • alebo elektronicky podľa zákona o e-Governmente.
 1. Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, najneskôr do 15. 2. 2019.
 2. Na obálku je potrebné uviesť: Program 1 "ŠPORT", Progam 2 „KULTÚRA“ alebo Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“.

 

 

Publikované: 12.12.2018 / Aktualizované: 09.04.2019 HoreTlačiť