Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva pre región

Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 

„Výzva pre región“

V súlade s Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 57/2017“) a Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 65/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 57/2017 a Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 68/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 57/2017 (ďalej len „VZN v platnom znení“)  zverejňuje Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2019 na financovanie projektov realizovaných v rámci nasledovných programov:

 • Program 1: Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK
 • Program 2: Dofinancovanie už schválených projektov v rámci 5% spolufinancovania žiadateľom z EŠIF
 • Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK

Úplné znenie výzvy

Program 1: Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK

Cieľ programu

Realizácia projektov verejnoprospešnej infraštruktúry bodov záujmu cestovného ruchu PSK, na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych pamiatok, pamätihodností, podpora pútnického turizmu.

Cieľové skupiny programu

obyvatelia a návštevníci Prešovského samosprávneho kraja

Podprogramy

 • 1.1 Podpora cyklodopravy a cykloturizmu -  realizácia projektov všeobecnej dopravnej infraštruktúry v súlade s Kostrovou sieťou cyklistických trás PSK
 • 1.2 Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a  národných kultúrnych pamiatok
 • 1.3 Podpora atraktivít a destinácií v rámci tematických trás v súlade so Stratégiou destinačného marketingu CR PSK
 • 1.4 Podpora pútnického turizmu

Dotácie

 • Celková suma na program:                                    2,3 mil. eur
 • Min. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:   20 000,- eur
 • Max. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:  200 000,- eur
 • Miera spoluúčasti žiadateľa:                                  min. 50 % z celkového rozpočtu projektu

 Program 2: Dofinancovanie už schválených projektov v rámci 5% spolufinancovania žiadateľom z EŠIF

Cieľ programu

Podpora schválených projektov v rámci programov EŠIF, IROP, Interreg  v oblasti infraštruktúry cestovného ruchu a kultúrnych pamiatok v PSK.

Cieľové skupiny programu

obyvatelia a návštevníci Prešovského samosprávneho kraja

Dotácie

Celková suma na program:                                    300 000,- eur

Min. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:   bez obmedzenia

Max. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:  30 000,- eur

Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK

Cieľ programu

Výstavba, dostavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk v PSK a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.

Cieľové skupiny programu

obyvatelia a návštevníci Prešovského samosprávneho kraja

Dotácia

Celková suma na program:                                    1 834 000,- eur

Min. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:   20 000,- eur

Max. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:  200 000,- eur

Miera spoluúčasti žiadateľa:                                  min. 50 % z celkového rozpočtu projektu

Dátum uzávierky výzvy

II. kolo - 30. 6. 2019 

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie

 • obce, ktoré sa nachádzajú na území PSK,
 • právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to:
  • združenie obcí
  • Občianske združenie registrované podľa zákona č. 83/1990 Z. b. v znení neskorších predpisov.
  • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby registrovaná podľa zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • Neinvestičný fond registrovaný podľa zákona 147/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • Nadácia registrovaná podľa zákona č. 34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • Záujmové združenie právnických osôb zriadené na základe § 20f – 21 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z. z. , pokiaľ väčšinu členov združenia tvoria právnické osoby z verejného sektora,
  • Registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
  • Krajská a oblastná organizácia cestovného ruchu registrovaná na území Prešovského samosprávneho kraja založená podľa zákona 91/2010 Z. z
  • Subjekty územnej spolupráce

Podmienky výzvy

Podrobné podmienky výzvy sú zverejnené v úplnom znení výzvy pre dané programy.

Celková suma alokácie určená pre výzvu:                 4 434 000,00 eur

Termín realizácie podporenej činnosti:                      od 1.1.2019 do 31.10.2021

Charakter výzvy:                                                       priebežná výzvy, ktorá umožňuje cyklické prijímanie žiadostí o poskytnutie dotácie v tzv. hodnotiacich kolách

Termín na predloženie žiadosti:                                I. kolo - 31.3.2019,  II. kolo - 30.6.2019

Termín schválenia dotácie:                                        I. kolo – júl 2019, II. kolo – október 2019

Spôsob financovania:                                              systém refundácie 

Podklady na stiahnutie

Spoločné prílohy

Predkladanie a doručovanie žiadostí o dotáciu

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva písomne v termíne uvedenom v časti III. výzvy. 
  Žiadosť pozostáva z uvedených príloh:
  1. Príloha č. 1 – Žiadosť o poskytnutie dotácie a povinné prílohy (Príloha č. 3 – Zoznam povinných príloh),

  2. Príloha č. 2 – Rozpočet projektu.

 2. Žiadosť o poskytnutie dotácie musí byť úplne a riadne vyplnená a podpísaná štatutárnym zástupcom/štatutárnymi zástupcami žiadateľa.
 3. Žiadosť o poskytnutie dotácie, v jednom origináli, vrátane povinných príloh žiadateľ doručí do podateľne úradu PSK alebo poštou na adresu:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 1. Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podľa odtlačku pečiatky pošty na obálke,  t. j. najneskorší dátum pre I. kolo - 31. 3. 2019 a pre II. kolo - 30. 6. 2019.
 2. Na obálku je potrebné uviesť:
 • Program 1 „Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK“ alebo
 • Program 2 „Dofinancovanie už schválených projektov v rámci 5% spolufinancovania žiadateľom z EŠIF“ alebo
 • Program 3 „Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK“.

Poskytovanie informácií o tejto výzve

Časové rozpätie pre poskytovanie informácií – v pracovných dňoch od 13:00 h – 15:00 h.

Kontakt na poskytovanie informácií o výzve:

 • Ing. Juraj Panov, e-mail: juraj.panov(at)vucpo.sk, tel. číslo: 051/7081 537, miestnosť: 408, IV. poschodie (Pre správne odoslanie e-mailu je potrebné nahradiť "(at)" znakom zavináč "@".)
 • Imrich Krajňák, e-mail: imrich.krajnak(at)vucpo.sk, tel. číslo: 051/7081 527, miestnosť: 408, IV. poschodie (Pre správne odoslanie e-mailu je potrebné nahradiť "(at)" znakom zavináč "@".)
 • PhDr. Zuzana Salokyová, e-mail: zuzana.salokyova(at)vucpo.sk, tel. číslo: 051/7081 538, miestnosť: 408, IV. poschodie (Pre správne odoslanie e-mailu je potrebné nahradiť "(at)" znakom zavináč "@".)

 

Publikované: 05.02.2019 / Aktualizované: 28.11.2019 HoreTlačiť