Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva predsedu PSK 2021

Výzva predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021

V súlade s Čl. VII. Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v znení VZN PSK č. 85/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK (ďalej len „VZN č. 78/2019 v platnom znení“) a na základe Uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 593/2020 zo dňa 14.12.2020, Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

vyhlasuje Výzvu Predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2021 na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života v regióne v súlade s vymedzeným účelom - v rámci nasledovných programov:

Úplné znenie výzvy 

formát PDF  Vyhlásenie výzvy predsedu PSK 2021 zmena august 2021 - PDF (108 kB)

Program 1 "ŠPORT" 

Cieľ programu

Rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk. Modernizovať a budovať športovú infraštruktúru využívanú pre účely amatérskeho športu. Podporovať činnosť mládeže v oblasti športu. Podporovať reprezentáciu amatérskych športovcov Prešovského samosprávneho kraja účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru konaných na území Slovenskej republiky. Usporadúvanie športových podujatí typu šport pre všetkých na území Prešovského kraja bez nadväznosti na profesionálny športový klub.

Prešovský samosprávny kraj v tomto programe bude podporovať primárne nehospodársku  činnosť, resp. nehospodársku činnosť s doplnkovým hospodárskych využitím, pričom hospodárske využitie je čisto sprievodnou činnosťou, jeho rozsah nepresahuje 20% celkovej ročnej kapacity. Využitie na hospodárske účely bude pravidelne sledované na ročnej báze a poskytnutá dotácia bude spätne vymáhaná v prípade, že hospodárske využitie prekročí 20% celkovej ročnej kapacity.

Cieľové skupiny programu

Široká verejnosť

Podprogramy

 • Podprogram 1.1 – kapitálové (investičné) výdavky

  • Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.

 • Podprogram 1.2 – bežné (neinvestičné) výdavky

  • Oprava a údržba športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.

 • Podprogram 1.3 – bežné (neinvestičné) výdavky

  • Šport pre všetkých – usporiadanie masových telovýchovných a športových podujatí a doprava na športové podujatia usporiadané na území Slovenskej republiky.
  • Športový reprezentant - reprezentácia PSK účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru, ktoré sú usporiadané na území Slovenskej republiky.

Program 2 "KULTÚRA"

Cieľ programu

Príprava dokumentácie a realizácia projektov na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych pamiatok, pamätihodností, sakrálnych objektov, kultúrnych domov/objektov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, ktorých vlastníkom je obec alebo mesto, alebo ktoré sú v správe obce alebo mesta, podpora komunitných centier, podpora prezentácie a využitia kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Podpora festivalov a prehliadok umenia všetkých druhov vrátane tradičnej kuchyne viažucej sa k regiónu, tvorivých dielní a výstav, sympózií a seminárov, uchovávanie a osvojenie tradičných zručností vrátane podpory edičnej činnosti (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne). Podpora kultúrnych produktov, ktoré majú z jazykových alebo geografických dôvodov lokálne obmedzené publikum.

Prešovský samosprávny kraj v tomto programe bude podporovať financovanie činností v oblasti kultúry alebo ochrany kultúrneho dedičstva, ktoré sú prístupné pre verejnosť a nespoplatnené, príp. za poplatok, ktorý pokrýva len zlomok skutočných nákladov a plní iba sociálny a kultúrny účel nehospodárskej povahy.

Cieľové skupiny programu

Široká verejnosť

Podprogramy

 • Podprogram 2.1 – kapitálové (investičné) výdavky

  • Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, stavebné úpravy kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, sakrálnych objektov, kultúrnych domov/objektov, priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, komunitných centier a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.

 • Podprogram 2.2 – bežné (neinvestičné) výdavky

  • Oprava a údržba kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, sakrálnych objektov, kultúrnych domov, priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, komunitných centier a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.

 • Podprogram 2.3 – bežné (neinvestičné) výdavky

  • Nehmotné kultúrne dedičstvo – podpora usporiadania kultúrnych podujatí, vzdelávacích podujatí v oblasti kultúry a výstav, materiálne vybavenie folklórnych súborov a skupín, edičná činnosť (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne), cestovné náklady spojené s reprezentáciou PSK.

Program 3 "SOCIÁLNE SLUŽBY"

Cieľ programu

Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi.

Cieľové skupiny programu

Prijímatelia sociálnych služieb

Podprogramy

 • Podprogram 3.1 -  kapitálové (investičné) výdavky
  • Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy zariadení neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby, vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Podprogram 3.2 -  bežné (neinvestičné) výdavky 
  • Oprava a údržba zariadení, nákup materiálno-technického vybavenia priestorov zariadení, vybavenie hnuteľným majetkom,  nákup technických zariadení a pomôcok na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie

Program 1 a Program 2 - "Šport" a "Kultúra"

Oprávnení žiadatelia dotácie pre Program 1 a Program 2 sú s prihliadnutím na  čl. II bod 1 VZN č. 78/2019 v platnom znení:

 • obce a mestá, ktoré sa nachádzajú na území PSK,
 • registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, neziskové organizácie, občianske združenia a právnické osoby, ktoré sídlia na území PSK alebo vykonávajú služby na území PSK, a ktorých  PSK nie je zakladateľom,
 • fyzické osoby – podnikatelia, ktorí sídlia na území PSK alebo vykonávajú služby na území PSK. 

Program 3 - "Sociálna služby"

Oprávnení žiadatelia dotácie pre Program 3 sú:

 • právnické a fyzické osoby, ktoré podľa § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú sídlo, alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, alebo poskytujú služby obyvateľom na území Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorých PSK nie je zakladateľom alebo zriaďovateľom.

Termín predkladania žiadostí

Termín na predkladanie žiadosti:  od 15. 01. 2021 do 28. 02. 2021.

Poskytovanie informácií o tejto výzve

e-mail: dotacie@vucpo.sk

Kontaktné osoby

Časové rozpätie pre poskytovanie informácií

 • v pracovných dňoch od 13:00 hod. – 15:00 hod.

Podmienky výzvy

Podrobné podmienky výzvy sú zverejnené v úplnom znení výzvy  (formát PDF  PDF, 107 kB) pre dané programy.

Podmienky Výzvy predsedu PSK pre rok 2021
Základné podmienky výzvy

Vyhlasovateľ výzvy

Prešovský samosprávny kraj

Celková suma alokácie pre Výzvu Predsedu spolu

320 000,00 €

Termín realizácie podporenej činnosti

01.01.2021 – 31.10.2021

Termín na predloženie žiadosti

15.01.2021 – 28.02.2021

Min. výška dotácie na jednu žiadosť

1 000,00 €

Max. výška dotácie na jednu žiadosť

10 000,00 € (avšak maximálne 80 % z celkového rozpočtu)

Spolufinancovanie podporenej činnosti

20 % zo schválenej dotácie

Spôsob financovania

systém refundácie

Termín schválenia dotácie

august 2021

Podklady na stiahnutie

Predkladanie a doručovanie žiadostí o dotáciu

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva prostredníctvom

 • elektronického formulára (od 15. 01. 2021),  ktorý žiadateľ po vyplnení vytlačí, podpíše štatutárnym  zástupcom alebo štatutárnymi zástupcami (ak je v zmysle stanov povinnosť podpisovať viacerými štatutárnymi zástupcami)
 • spolu s povinnými prílohami doručí:
  • fyzicky do podateľne Úradu PSK,
  • alebo poštou na adresu: 

   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
   Námestie mieru 2
   080 01 Prešov

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, najneskôr však 28.02.2021.

Na obálku je potrebné uviesť:

 • Program 1 „ŠPORT“
 • Program 2 „KULTÚRA“
 • Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“.

Hodnotiace kritéria

formát PDF  Posudzovanie žiadostí a schvaľovanie dotácie -  PDF (193 kB)

Publikované: 18.12.2020 / Aktualizované: 01.10.2021 HoreTlačiť