Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Výzva Mikroprogram PSK 2021

Výzva Mikroprogram Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021

V súlade s Čl. VII. Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“) v znení VZN č. 85/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK (ďalej len „VZN č. 78/2019 v platnom znení“) a na základe Uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 594/2020 zo dňa 14.12.2020, Prešovský samosprávny kraj vyhlasuje
Výzvu Mikroprogram Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2021 na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života miest, obcí právnických osôb, záujmových združení občanov, neziskových organizácií a iných oprávnených žiadateľov v okresoch Prešovského kraja

Úplné znenie výzvy

formát PDF  Vyhlásenie výzvy Mikroprogram PSK 2021 aktualizované 15.2.2021 - PDF (117 kB)

Program 1 "ŠPORT" 

Cieľ programu

Rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk. Modernizovať a budovať športovú infraštruktúru využívanú pre účely amatérskeho športu. Podporovať činnosť mládeže v oblasti športu. Podporovať reprezentáciu amatérskych športovcov Prešovského samosprávneho kraja účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru konaných na území Slovenskej republiky. Usporadúvanie športových podujatí typu šport pre všetkých na území Prešovského kraja bez nadväznosti na profesionálny športový klub.

Prešovský samosprávny kraj v tomto programe bude podporovať primárne nehospodársku  činnosť, resp. nehospodársku činnosť s doplnkovým hospodárskych využitím, pričom hospodárske využitie je čisto sprievodnou činnosťou, jeho rozsah nepresahuje 20% celkovej ročnej kapacity. Využitie na hospodárske účely bude pravidelne sledované na ročnej báze a poskytnutá dotácia bude spätne vymáhaná v prípade, že hospodárske využitie prekročí 20% celkovej ročnej kapacity.

Cieľové skupiny programu

Široká verejnosť

Podprogramy

 • Podprogram 1.1 – kapitálové (investičné) výdavky

  • Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.

 • Podprogram 1.2 – bežné (neinvestičné) výdavky

  • Oprava a údržba športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.

 • Podprogram 1.3 – bežné (neinvestičné) výdavky

  • Šport pre všetkých – usporiadanie masových telovýchovných a športových podujatí a doprava na športové podujatia usporiadané na území Slovenskej republiky.
  • Športový reprezentant - reprezentácia PSK účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru, ktoré sú usporiadané na území Slovenskej republiky.

Program 2 "KULTÚRA"

Cieľ programu

Príprava dokumentácie a realizácia projektov na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych pamiatok, pamätihodností, sakrálnych objektov, kultúrnych domov/objektov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, ktorých vlastníkom je obec alebo mesto, alebo ktoré sú v správe obce alebo mesta, podpora komunitných centier, podpora prezentácie a využitia kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Podpora festivalov a prehliadok umenia všetkých druhov vrátane tradičnej kuchyne viažucej sa k regiónu, tvorivých dielní a výstav, sympózií a seminárov, uchovávanie a osvojenie tradičných zručností vrátane podpory edičnej činnosti (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne). Podpora kultúrnych produktov, ktoré majú z jazykových alebo geografických dôvodov lokálne obmedzené publikum.

Prešovský samosprávny kraj v tomto programe bude podporovať financovanie činností v oblasti kultúry alebo ochrany kultúrneho dedičstva, ktoré sú prístupné pre verejnosť a nespoplatnené, príp. za poplatok, ktorý pokrýva len zlomok skutočných nákladov a plní iba sociálny a kultúrny účel nehospodárskej povahy.

Cieľové skupiny programu

Široká verejnosť

Podprogramy

 • Podprogram 2.1 – kapitálové (investičné) výdavky

  • Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, stavebné úpravy kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, sakrálnych objektov, kultúrnych domov/objektov, priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, komunitných centier a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.

 • Podprogram 2.2 – bežné (neinvestičné) výdavky

  • Oprava a údržba kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, sakrálnych objektov, kultúrnych domov, priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, komunitných centier a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.

 • Podprogram 2.3 – bežné (neinvestičné) výdavky

  • Nehmotné kultúrne dedičstvo – podpora usporiadania kultúrnych podujatí, vzdelávacích podujatí v oblasti kultúry a výstav, materiálne vybavenie folklórnych súborov a skupín, edičná činnosť (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne), cestovné náklady spojené s reprezentáciou PSK.

Program 3 "SOCIÁLNE SLUŽBY"

Cieľ programu

Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi.

Cieľové skupiny programu

Prijímatelia sociálnych služieb

Podprogramy

 • Podprogram 3.1 -  kapitálové (investičné) výdavky
  • Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy zariadení neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby, vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Podprogram 3.2 -  bežné (neinvestičné) výdavky 
  • Oprava a údržba zariadení, nákup materiálno-technického vybavenia priestorov zariadení, vybavenie hnuteľným majetkom,  nákup technických zariadení a pomôcok na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie

Program 1 a Program 2 - "Šport" a "Kultúra"

Oprávnení žiadatelia dotácie pre Program 1 a Program 2 sú s prihliadnutím na  čl. II bod 1 VZN č. 78/2019 v platnom znení:

 • obce a mestá, ktoré sa nachádzajú na území PSK,
 • registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, neziskové organizácie, občianske združenia a právnické osoby, ktoré sídlia na území PSK alebo vykonávajú služby na území PSK, a ktorých  PSK nie je zakladateľom,
 • fyzické osoby – podnikatelia, ktorí sídlia na území PSK alebo vykonávajú služby na území PSK. 

Program 3 - "Sociálna služby"

Oprávnení žiadatelia dotácie pre Program 3 sú :

 • právnické a fyzické osoby, ktoré podľa § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú sídlo, alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, alebo poskytujú služby obyvateľom na území Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorých PSK nie je zakladateľom alebo zriaďovateľom.

Termín predkladania žiadostí

Termín na predkladanie žiadosti:  od 15. 01. 2021 do 28. 02. 2021.

Poskytovanie informácií o tejto výzve

e-mail: dotacie@vucpo.sk

Kontaktné osoby

Program 1 "ŠPORT"

Mgr. Lucia Daráková

e-mail: lucia.darakova@vucpo.sk
tel. číslo: 051/7081 530, miestnosť: 303, III. poschodie

 

 

Program 2 "KULTÚRA"

Ing. Marta Mydlová

Odbor projektového riadenia, oddelenie dotácií
marta.mydlova@vucpo.sk
tel: 051/7081 508

 
Mgr. Beáta Bycko

e-mail: beata.bycko@vucpo.sk
tel. číslo: 051/7081 506, miestnosť: 303, III. poschodie

Program 3 "SOCIÁLNE SLUŽBY"

Ing. Marta Mydlová

Odbor projektového riadenia, oddelenie dotácií
marta.mydlova@vucpo.sk
tel: 051/7081 508

 
 

Podmienky výzvy

Podrobné podmienky výzvy sú zverejnené  v úplnom znení výzvy  (formát PDF  PDF, 117 kB) pre dané programy.

Podmienky Výzvy pre Mikroprogram PSK pre rok 2021
Základné podmienky výzvy

Vyhlasovateľ výzvy

Prešovský samosprávny kraj

Celková suma alokácie - Výzvy pre  Mikroprogram spolu

1 280 000,00 €

Termín realizácie podporenej činnosti

01.01.2021 – 31.10.2021

Termín na predloženie žiadosti

15.01.2021 – 28.02.2021

Min. výška dotácie na jednu žiadosť

700,00 €

Max. výška dotácie na jednu žiadosť

10 000,00 € 

Spolufinancovanie podporenej činnosti

20 % zo schválenej dotácie

Spôsob financovania

systém refundácie

Termín schválenia dotácie

máj 2021

Podklady na stiahnutie

Predkladanie a doručovanie žiadostí o dotáciu

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva prostredníctvom

 • elektronického formulára (od 15. 01. 2021),  ktorý žiadateľ po vyplnení vytlačí, podpíše štatutárnym  zástupcom alebo štatutárnymi zástupcami (ak je v zmysle stanov povinnosť podpisovať viacerými štatutárnymi zástupcami)
 • spolu s povinnými prílohami doručí:
  • fyzicky do podateľne Úradu PSK,
  • alebo poštou na adresu: 

   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
   Námestie mieru 2
   080 01 Prešov

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, najneskôr však 28.02.2021.

Na obálku je potrebné uviesť:

 • Program 1 „ŠPORT“
 • Program 2 „KULTÚRA“
 • Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“.

Hodnotiace kritéria

formát PDF  Posudzovanie žiadostí a schvaľovanie dotácie -  PDF (193 kB)

 

Publikované: 18.12.2020 / Aktualizované: 21.09.2021 HoreTlačiť