Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Výzva pre región 2021

Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021  „Výzva pre región" 

V súlade s Čl. VII. Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v znení VZN PSK č. 85/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK (ďalej len „VZN č. 78/2019 v platnom znení“) a na základe Uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 592/2020 zo dňa 14.12.2020, Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

vyhlasuje Výzvu pre región“ pre rok 2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK na rok 2021 v rámci nasledovných programov:

Úplne znenie výzvy 

formát PDF  Vyhlásenie Výzvy pre región PSK 2021 - zmena august - PDF (461 kB)

Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu

Cieľ programu

Realizácia projektov všeobecnej dopravnej infraštruktúry v súlade s Kostrovou sieťou cyklistických trás PSK (kapitálové výdavky).

 • Príprava projektových dokumentácií cyklotrás v súlade s Kostrovou sieťou PSK.
 • Vytvorenie nových a modernizácia už existujúcich cyklotrás v súlade s Kostrovou sieťou PSK.
 • Vytvorenie nových a modernizácia už existujúcich inteligentných „BikePoint“, cyklosčítače, a pod., v súlade s Kostrovou sieťou PSK.
 • Realizácia projektov verejnoprospešnej infraštruktúry bodov záujmu cestovného ruchu PSK, podpora pútnického turizmu.

Cieľové skupiny programu

Široká verejnosť

Dotácie

Celková suma na program:                                    710 539,79 €

Min. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:     10 000 € 

Max. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:   200 000 €, avšak maximálne 70 % z celkového  rozpočtu projektu

Miera spoluúčasti žiadateľa:                                   min. 30 % zo schválenej dotácie

​Termín realizácie podporenej činnosti                  01.01.2021 - 31.10.2024

 Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok

Cieľ programu

Príprava dokumentácie a realizácia projektov na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych pamiatok, pamätihodností, sakrálnych objektov zaradených do zoznamu pamiatok UNESCO, alebo do registra nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Prešovský samosprávny kraj v tomto programe bude podporovať financovanie činností v oblasti kultúry alebo ochrany kultúrneho dedičstva, ktoré sú prístupné pre verejnosť a nespoplatnené, príp. za poplatok, ktorý pokrýva len zlomok skutočných nákladov a plní čisto sociálny a kultúrny účel nehospodárskej povahy.

Podprogramy

 • Podprogram 2.1 – kapitálové (investičné) výdavky
  Príprava, výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, stavebné úpravy kultúrnych pamiatok, pamätihodností, sakrálnych objektov zaradených do zoznamu pamiatok UNESCO, alebo do registra nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.

 • Podprogram 2.2 – bežné (neinvestičné) výdavky
  Oprava a údržba
  kultúrnych pamiatok, pamätihodností, sakrálnych objektov zaradených do zoznamu pamiatok UNESCO, alebo do registra nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.

Cieľové skupiny programu

Široká verejnosť

Dotácie

 • Celková suma na program:                                   487 480,74 €
 • Min. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:   
  • pre podprogram 2.1 - 20 000  €,  
  • pre podprogram 2.2  - 10 000 €
 • Max. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:   
  • pre podprogram 2.1 -  200 000 € (avšak maximálne 50 % z celkového  rozpočtu projektu),
  • pre podprogram 2.2 - 100 000 € (avšak maximálne 50 % z celkového  rozpočtu projektu)
 • Miera spoluúčasti žiadateľa:                                   min. 50 % zo schválenej dotácie

Termín realizácie podporenej činnosti            

 • pre podprogram 2.1:                                           01.01.2021 - 31.10.2024
 • pre podprogram 2.2:                                           01.01.2021 – 31.10.2021

Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK

Cieľ programu

Výstavba, dostavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk v PSK a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru pre účely podpory amatérskeho športu a činnosti mládeže v oblasti športu (kapitálové výdavky).

Vytváranie podmienok pre podporu rozvoja športu na území Prešovského samosprávneho kraja, pre zmysluplné trávenie voľného času jeho obyvateľov zamerané hlavne na športové aktivity, na rozvoj talentov detí a mládeže kraja, tvorba podmienok pre súťaže, zdravého rozvoja osobnosti, socializácie, zlepšenie fyzickej a psychickej zdatnosti využívaním dostupných športových zariadení v mestách a obciach, a to prípravou podkladov, dokumentácie a realizácie projektov zameraných na dostavbu, rekonštrukciu, stavebných úprav a modernizáciu existujúcich športovísk v kraji a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru (kapitálové finančné prostriedky).

Pod pojmom športové zariadenie (športovisko) sa v zmysle § 22 zákona č. 103/2015 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozumie telovýchovno-športové zariadenie, ktorým je krytý alebo otvorený objekt určený na telovýchovné a športové podujatia v rámci telesnej kultúry.

Prešovský samosprávny kraj v tomto programe bude podporovať primárne nehospodársku  činnosť, resp. nehospodársku činnosť s doplnkovým hospodárskym využitím, pričom hospodárske využitie je čisto sprievodnou činnosťou, jeho rozsah nepresahuje 20% celkovej ročnej kapacity. Využitie na hospodárske účely bude pravidelne sledované na ročnej báze a poskytnutá dotácia bude spätne vymáhaná v prípade, že hospodárske využitie prekročí 20% celkovej ročnej kapacity.

Cieľové skupiny programu

Široká verejnosť

Dotácia

 • Celková suma na program:                                        1 111 735,58 €
 • Min. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:      20 000 €
 • Max. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:     200 000 € avšak maximálne 50 % z celkového  rozpočtu projektu
 • Miera spoluúčasti žiadateľa:                                      min. 50 % z celkového rozpočtu projektu
 • Termín realizácie podporenej činnosti:                    01.01.2021 - 31.10.2024

 Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti

Cieľ programu

Realizácia projektov na skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb na území PSK.

Realizácia projektov je zameraná na skvalitnenie paliatívnej zdravotnej starostlivosti o terminálne chorých a zomierajúcich, so zachovaním etiky života a ich práva, potreby a rešpektovanie dôstojnosti v existujúcich hospicoch a mobilných hospicoch.

Podprogramy

 • Podprogram 4.1 – kapitálové (investičné) výdavky

  • Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy zariadení neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby a paliatívnu zdravotnú starostlivosť v hospicoch a mobilných hospicoch, vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Podprogram 4.2 – bežné (neinvestičné) výdavky

  • Oprava, údržba a stavebné úpravy zariadení neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby a paliatívnu zdravotnú starostlivosť v hospicoch a mobilných hospicoch, nákup technických zariadení a pomôcok na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu u neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby a hospicov, vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.

Cieľové skupiny programu

Široká verejnosť

Dotácia

 • Celková suma na program:                                   90 243,89 €
 • Min. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:     10 000 €
 • Max. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:    20 000 € avšak maximálne 70 % z celkového  rozpočtu projektu
 • Miera spoluúčasti žiadateľa:                                  min. 30 % zo schválenej dotácie

Termín realizácie podporenej činnosti        

 • pre podprogram 4.1:                                             01.01.2021 - 31.10.2024
 • pre podprogram 4.2:                                             01.01.2021 – 31.10.2021

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie

Program 1, Program 2, Program 3

Oprávnení žiadatelia dotácie pre Program 1, Program 2 a Program 3  sú s prihliadnutím na  čl. II bod 1 VZN č. 78/2019 v platnom znení:

 • obce a mestá, ktoré sa nachádzajú na území PSK,
 • registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, neziskové organizácie, občianske združenia a právnické osoby, ktoré sídlia na území PSK alebo vykonávajú služby na území PSK, a ktorých  PSK nie je zakladateľom,
 • fyzické osoby – podnikatelia, ktorí sídlia na území PSK alebo vykonávajú služby na území PSK. 

Program 4

Oprávnení žiadatelia dotácie pre Program 4:

 • Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Prešovského samosprávneho kraja, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území Prešovského samosprávneho kraja alebo poskytujú služby obyvateľom Prešovského samosprávneho kraja a 
  • poskytujú sociálnu službu v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v zariadeniach domovov sociálnych služieb, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach podporovaného bývania, rehabilitačných strediskách, zariadeniach pre seniorov, útulkoch a zariadeniach núdzového bývania, alebo
  • majú povolenie na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti v hospici alebo ambulantnej zdravotnej starostlivosti v mobilnom hospici podľa zák. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov.

Termín predkladania žiadostí

Termín na predkladanie žiadosti:  od 15. 01. 2021 do 31. 03. 2021.

Poskytovanie informácií o tejto výzve

e-mail: dotacie@vucpo.sk

Kontaktné osoby

Ing. Lucia Luptáková

e-mail: lucia.luptakova@vucpo.sk
 tel. číslo: 051/7081 522

 
PhDr. Zuzana Salokyová

e-mail: zuzana.salokyova@vucpo.sk
tel. číslo:  051/7081 538

 
 
PhDr. Soňa Komlošová

e-mail: sona.komlosova@vucpo.sk
 tel. číslo: 051/7081 548

Časové rozpätie pre poskytovanie informácií

 •  v pracovných dňoch od 13:00 h. – 15:00 h.

Podmienky výzvy

Podrobné podmienky výzvy sú zverejnené formát PDF v úplnom znení výzvy - PDF (461 kB) pre dané programy.

Podmienky Výzvy pre región pre rok 2021
Základné podmienky výzvy

Vyhlasovateľ výzvy

Prešovský samosprávny kraj

Celková suma alokácie - Výzvy pre región​ spolu

2 400 000,00 €

Termín na predloženie žiadosti

15.1.2021 - 31.3.2021

Spôsob financovania

systém refundácie

Termín schválenia dotácie

najneskôr jún 2021

Podklady na stiahnutie

Predkladanie a doručovanie žiadostí o dotáciu

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva

 • prostredníctvom elektronického formulára (od 15. 01. 2021),  ktorý žiadateľ po vyplnení vytlačí, podpíše štatutárnym  zástupcom alebo štatutárnymi zástupcami (ak je v zmysle stanov povinnosť podpisovať viacerými štatutárnymi zástupcami)
 • spolu s povinnými prílohami doručí:
  • fyzicky do podateľne Úradu PSK,
  • alebo poštou na adresu: 

   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
   Námestie mieru 2
   080 01 Prešov

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, najneskôr však 31. 03. 2021.

Na obálku je potrebné uviesť:

 • Výzva pre región 2021 - Program 1
 • Výzva pre región 2021 - Program 2
 • Výzva pre región 2021 - Program 3
 • Výzva pre región 2021 - Program 4

Hodnotiace kritéria

formát PDF  Posudzovanie žiadostí a schvaľovanie dotácie -  PDF (193 kB)

formát PDF  Zoznam členov odborných hodnotiacich komisií -  PDF (117 kB)

Publikované: 18.12.2020 / Aktualizované: 01.10.2021 HoreTlačiť