Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva Participatívny rozpočet 2022

Výzva Participatívny rozpočet Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022

V súlade s Čl. VII. Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 85/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019  o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja a v znení Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 92/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019  o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 78/2019 v platnom znení“) a na základe Uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 859/2021 zo dňa 6.12.2021 Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

vyhlasuje Výzvu Participatívny rozpočet na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2022 na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života v regióne v súlade s vymedzeným účelom.

Podmienky výzvy

Výzva Participatívny rozpočet 2022

Vyhlasovateľ výzvy

Prešovský samosprávny kraj

Celková suma alokácie

130 000,00 eur

Výška dotácie na jednu žiadosť

10 000,00 eur

Spolufinancovanie podporenej činnosti

20 % zo schválenej dotácie

Spôsob financovania

systém refundácie

Trvanie výzvy:

10.01.2022 – 28.2.2022

Termín realizácie podporenej činnosti

01.01.2022 - 31.10.2022

Termín na predloženie žiadosti

28.02.2022

Termín zverejňovania projektov

31.03.2022

Termín verejného hlasovania

01.04.2022 - 15.04.2022

Termín vyhlásenia výsledkov hlasovania

10 dní od ukončenia hlasovania

Termín uzatvorenia zmluvných vzťahov

30 dní od zverejnenia výsledkov

Úplné znenie výzvy - Podrobné informácie o výzve

formát PDF  Vyhlásenie výzvy participatívny rozpočet 2022  PDF (367 kB) 

Termín predkladania žiadostí

Termín na predkladanie žiadosti je v období  10.01.2022 -  28. 2. 2022.

Poskytovanie informácií o tejto výzve

Mgr. Tatiana Matiová

e-mail: tatiana.matiova@psk.sk

tel. číslo: 051/7081 540

Časové rozpätie pre poskytovanie informácií

v pracovných dňoch od 13:00 hod. – 15:00 hod.

Podklady na stiahnutie

Predkladanie a doručovanie žiadostí o dotáciu

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva prostredníctvom

 • elektronického formulára (od 10. 01. 2022),  ktorý žiadateľ po vyplnení vytlačí, podpíše štatutárnym  zástupcom alebo štatutárnymi zástupcami (ak je v zmysle stanov povinnosť podpisovať viacerými štatutárnymi zástupcami)
 • spolu s povinnými prílohami doručí:
  • fyzicky do podateľne Úradu PSK,
  • alebo poštou na adresu: 

   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
   Námestie mieru 2
   080 01 Prešov

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, najneskôr však 28.02.2022.

Na obálku je potrebné uviesť:  Výzva „Participatívny rozpočet“

Publikované: 30.12.2021 / Aktualizované: 18.07.2022 HoreTlačiť