Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva predsedu PSK 2023

Výzva predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023

V súlade s Čl. VII. Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK a na základe Uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 35/2023 zo dňa 13.2.2023, Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

vyhlasuje Výzvu predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2023 na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života v regióne v súlade s vymedzeným účelom v rámci nasledovných programov:

 • Program 1 Šport
 • Program 2 Kultúra
 • Program 3 Sociálne služby
 • Program 4 Rodinná samospráva
 • Program 5 Podpora životného prostredia a rozvoj environmentálneho povedomia
 • Program 6 Podpora všeobecne prospešných služieb v zdravotníctve
 • Súťaž: Dedina roka

Podmienky výzvy

Výzva predsedu PSK 2023 - podmienky výzvy

 Vyhlasovateľ výzvy

 Prešovský samosprávny kraj

 Celková suma alokácie spolu

 600 000,00 eur

 Termín realizácie podporenej činnosti

 15.02.2023 - 15.11.2023

 Termín na predloženie žiadosti

 15.02.2023 - 31.03.2023

 Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť

 500,00 eur

 Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť

 5 000,00 eur

 Spolufinancovanie podporenej činnosti

 20 % zo schválenej dotácie

 Spôsob financovania

 systém refundácie

 Termín schválenia dotácie

 august 2023

Úplné znenie výzvy - Podrobné informácie o výzve

formát PDF  Aktualizované znenie 15052023 -  Vyhlásenie výzvy predsedu PSK 2023 (PDF, 257 kB) 

formát PDF  Vyhlásenie výzvy predsedu PSK 2023 (PDF, 225 kB) 

Termín predkladania žiadostí

Termín na predkladanie žiadosti je v období 15.02.2023 - 31.03.2023.

Poskytovanie informácií o tejto výzve

Kontaktné osoby

Ing. Adriána Pasok

e-mail: adriana.pasok@psk.sk 

tel. číslo: 051/7081 537

Mgr. Edita Petrová

e-mail: edita.petrova@psk.sk

tel. číslo: 051/7081 532

Časové rozpätie pre poskytovanie informácií

v pracovných dňoch od 13:00 hod. – 15:00 hod.

Podklady na stiahnutie

Predkladanie a doručovanie žiadostí o dotáciu

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva prostredníctvom

 • elektronického formulára (od 15. 02. 2023),  ktorý žiadateľ po vyplnení vytlačí, podpíše štatutárnym  zástupcom alebo štatutárnymi zástupcami (ak je v zmysle stanov povinnosť podpisovať viacerými štatutárnymi zástupcami)
 • spolu s povinnými prílohami doručí:
  • fyzicky do podateľne Úradu PSK,
  • alebo poštou na adresu: 

   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
   Námestie mieru 2
   080 01 Prešov

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, najneskôr však 31.03.2023.

Na obálku je potrebné uviesť:

 • Program 1 ŠPORT, alebo
 • Program 2 KULTÚRA, alebo
 • Program 3 SOCIÁLNE SLUŽBY, alebo
 • Program 4 RODINNÁ SAMOSPRÁVA, alebo
 • Program 5 PODPORA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ROZVOJ ENVIRONMENTÁLNEHO POVEDOMIA, alebo
 • Program 6 PODPORA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB V ZDRAVOTNÍCTVE.
Publikované: 30.12.2021 / Aktualizované: 19.05.2023 HoreTlačiť