Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prenájom majetku

Majetok samosprávneho kraja tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, pohľadávok a iných majetkových práv a záväzkov. Hospodárenie s majetkom vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja upravujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.

Nehnuteľný majetok Prešovského samosprávneho kraja je možné prenajať len v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK boli schválené uznesením č. 25/2010 na 3. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 2. 3. 2010. Uznesením Zastupiteľstva PSK č. 153/2011 bol dňa 22.2.2011 schválený Dodatok č. 1, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. Uznesením Zastupiteľstva PSK č. 132/2014 bol dňa 09.12.2014 schválený Dodatok č. 2, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK zo dňa 2. 3. 2010 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 22. 2. 2011, s účinnosťou od 01.01.2015. Uznesením Zastupiteľstva PSK č. 465/2017 bol dňa 21.2.2017 schválený Dodatok č. 3, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov musí byť  prenájom nehnuteľného majetku zverejnený na webovej stránke po dobu najmenej 15 dní.

Na tejto stránke sú uverejňované aktuálne ponuky prenájmu majetku.  (Staršie  uverejnené ponuky nájdete v archíve.)

Zmluvy o nájme dočasne prebytočného majetku, ktoré v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  uzatvára organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja - správca majetku PSK, sú  v zmysle zákona 546/2010 Z. z. zverejňované  na internetových stránkach správcov.

Aktuálne ponuky

Prenájom nehnuteľného majetku - Gréckokatolícka charita Prešov, k. ú. Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa

30.11.2020 Prenájom nehnuteľného majetku - Gréckokatolícka charita Prešov, k. ú. Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa (uzávierka do 14.12.2020 do 10:00 h)

Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 579/2017 zo dňa 22.08.2017

27.11.2020 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 579/2017 zo dňa 22.08.2017 – nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa v prospech nájomcu Hokejová akadémia Slávia Prešov, o.z. (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 10:00)

Ukončenie nájmu nehnuteľného majetku v k.ú. Sabinov

27.11.2020 Ukončenie nájmu nehnuteľného majetku PSK v k.ú. Sabinov v nájme nájomcu – NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSSIS MULTIPLEX, n.o. (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 10:00)

Nájom nehnuteľného majetku PSK v k. ú. Matejovce pre Mesto Poprad z dôvodu hodného osobitného zreteľa

27.11.2020 Prenájom nehnuteľného majetku v k. ú. Matejovce v správe Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Poprade - Matejovciach do nájmu nájomcu Mesto Poprad z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 10:00)

Prenájom nehnuteľného majetku v k. ú. Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa

27.11.2020 Prenájom nehnuteľného majetku k.ú. Humenné v správe Vihorlatské múzeum v Humennom do nájmu nájomcu Slovenský červený kríž z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 10:00)

Prenájom nehnuteľného majetku – nebytových priestorov PSK v k. ú. Humenné

27.11.2020 Prenájom nehnuteľného majetku v k. ú. Humenné v správe Strednej odbornej školy polytechnickej v Humennom do nájmu nájomcu Štátna školská inšpekcia z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 10:00.

O.V.S. ponuka na prenájom - k.ú. Orkucany

27.11.2020 O.V.S. ponuka na prenájom - podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK - k. ú. Orkucany (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 14:00 h)

O.V.S. – Prenájom majetku - SOŠ podnikania, Prešov

18.11.2020 O.V.S. – Prenájom majetku - SOŠ podnikania, Prešov (uzávierka 3.12.2020, 13:00)

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 302

E-mail: lucia.sustikova@vucpo.sk

    
Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 17.08.2020 HoreTlačiť