Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S. – Prenájom majetku – SOŠ remesiel a služieb, Poprad

Ponuka na prenájom majetku –O.V.S. – Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) v zmysle § 281 a následne Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom PSK, v platnom znení, zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb

Sídlo: Okružná 761/25, 058 01 Poprad

IČO: 42077133

DIČ: 2022437131

IČ DPH: SK2022437131

Štatutárny orgán: Mgr. Vasil Kuzmiak, riaditeľ

Kontaktná osoba: Ing. Veronika Lalíková, ekonóm

Kontakt: +421 527 721 876

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Predmet obchodnej verejnej súťaže

Návrh nájomnej zmluvy na prenájom  nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe vyhlasovateľa, zapísaného na liste vlastníctva č. 4717 v katastrálnom území Poprad. Budova so súpisným číslom 778 je postavená na parcele registra KN C č. 1214 a to:

 • plocha na umiestnenie reklamy – o výmere 15 m x 6 m nachádzajúca sa na bočnej stene od parkoviska budovy dielní Strednej odbornej školy remesiel a služieb na Okružnej ulici č. 778 v Poprade
 • prenajímaná reklamná plocha je 15 m x 6 m

do nájmu nájomcu, ktorého návrh bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.

3.  Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 1. Prílohou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je vzor nájomnej zmluvy, ktorý je ostatným obsahom nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá, tento bude po vyžiadaní zaslaný vyhlasovateľom záujemcovi o nájom.
 2. Ponúknuté nájomné za reklamnú plochu o výmere 15x6 m minimálne v nasledovnej výške za mna rok:
  • nájomné za 1 m²/rok – plocha na umiestnenie reklamy            4,50 €
   Nájomné a prípadné platby za služby spojené s nájmom budú fakturované štvrťročne dopredu.
   Nájomcovi priestoru vzniká povinnosť štvrťročného depozitu nájomného.
 3. Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy s možnosťou ukončenia zmluvy výpoveďou s výpovednou lehotou 3-mesačnou bez uvedenia dôvodu.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 1. Návrh je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v lehote do 12.08.2022 do 14.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením:
  „O.V.S. - prenájom  majetku – neotvárať!“
  na adresu:
  Stredná odborná škola remesiel a služieb
  Okružná 761/25
  058 01 Poprad

  Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.
  Na obálke bude uvedená identifikácia navrhovateľa.
 2. Návrh musí obsahovať:
  • oprávnenou osobou uchádzača podpísaný návrh nájomnej zmluvy
  • predmet nájmu
  • ponúkanú výšku nájomného v € za 1 m²/rok za reklamnú plochu
  • dobu nájmu
  • účel nájmu
  • presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že je účastníkom fyzická osoba – podnikateľ), takto:
   • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
   • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, zapísaný v živnostenskom registri č.: ..... alebo
   • nájomca – právnická osoba – obchodné meno a sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra, resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácií – napr. Obchodný register Okresného súdu......, oddiel...., vložka....
  • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
  • kontaktné údaje oprávnenej osoby záujemcu (telefón, e-mail).
  • Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených návrhov.
  • Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.
  • V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
  • Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Vyhlasovateľ je oprávnený meniť ustanovenia nájomnej zmluvy.
  • Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov vynaložených/spojených s účasťou na tejto obchodnej verejnej súťaži.
  • Navrhovateľ predložením návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel uzavretia nájomnej zmluvy a existencie nájomného vzťahu.

5. Obhliadka majetku

Obhliadka majetku na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Mgr. Vasilom Kuzmiakom., riaditeľom Strednej odbornej školy remesiel a služieb na telefónnom čísle: +421527721876.

Zverejnenie na webovom sídle

Zverejnené od 27.07.2022 do 12.08.2022, 14:00.

Publikované: 27.07.2022 / Aktualizované: 27.07.2022 HoreTlačiť