Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Nájom nehnuteľného majetku v k.ú. Bardejov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe správcu majetku

Prenajímateľ

Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov, IČO: 36155993

Predmet nájmu

nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v k.ú. Bardejov, obec Bardejov okres Bardejov, vedený na LV č. 11526, a to:

 • nebytové priestory o výmere 240,79 m2 nachádzajúce sa na prízemí budovy súpisné číslo stavby 872 na parcele registra KN C parcelné číslo 215/2, evidovanej na liste vlastníctva č. 11526 katastrálne územie Bardejov, v meste Bardejov na ul. 29. augusta 4, ktoré pozostávajú z 6 miestností o výmere 161,88 m2, sociálnych zariadení a spoločných priestorov o výmere 78,91 m2


pre nájomcu – Aves Education o.z. so sídlom Andrejová 88 , 086 37 Šarišské Čierne, IČO: 53572408, za nižšie uvedených podmienok:

 • Výška nájomného okrem platieb za energie a služby: 1,- €/m2/mesiac
 • Účel nájmu: výchovno-vzdelávacie účely
 • Doba nájmu: doba neurčitá odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Ďalšie podmienky, ktoré musia byť dodržané:

 1. nájomca sa zaviaže na vlastné náklady zrealizovať  renováciu priestorov – vyčistenie priestoru, hygienizáciu, sanáciu vlhkosti, opravu stien a vymaľovanie, údržbu, opravu okien a podláh, údržbu a  opravu hygienických zariadení, údržba a kontrolu elektroinštalácie priestorov, montáž žalúzií,  priebežné zveľaďovanie exteriéru budovy,
 2. nájomca zabezpečí počas celej doby nájmu plnú prevádzkyschopnosť prenajatého majetku na svoje náklady, bude znášať všetky náklady v súvislosti s užívaním prenajatého majetku a podieľať sa pomernou časťou na zabezpečení prevádzkyschopnosti spoločných priestorov, prípadné úpravy nebytových priestorov a investície do prenajatého majetku budú vykonané len s písomným súhlasom prenajímateľa,
 3. prenajímateľ je oprávnený zvýšiť ročné nájomné o mieru kladnej inflácie jednostranne na základe písomného oznámenia doručeného nájomcovi,  a to  jedenkrát ročne v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Predmet nájmu bude využitý na výchovno-vzdelávacie účely. Cieľom činnosti združenia je vzdelávanie detí predškolského a školského veku modernými metódami s využitím najnovších poznatkov z oblasti pedagogiky a psychológie, organizovanie predškolských podporných  programov, prednášok pre rodičov a verejnosť na rôzne témy týkajúce sa výchovy a vzdelávania, organizovanie intenzívnych logopedických kurzov fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, denné prevádzkovanie komunitnej formy vzdelávania, tzv. vzdelávacou skupinou na základe príslušných ustanovení o individuálnom vzdelávaní Zákona č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zverejnenie na webovom sídle

Zverejnené od 09.06.2023 do 26.06.2023, 10:00.

Publikované: 09.06.2023 / Aktualizované: 09.06.2023 HoreTlačiť