Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Nájom nehnuteľného majetku v k.ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zmena nájmu

Zverejnenie zámeru na zmenu prenájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 143/2014 zo dňa 09.12.2014 k nájmu nehnuteľného majetku PSK -  prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:

Prenajímateľ

Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov, IČO: 00161845

 

Predmet zmeny uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 143/2014

 

 • vypúšťa sa pôvodný text časti uznesenia B.1
 • v časti uznesenia B.2 uznesenia sa dopĺňa do predmetu nájmu bod 4. v tomto znení:
  4.
  Ostatná plocha na streche a bočnej stene budovy so súpisným číslom 6022 na pozemku registra KN C 855/1, evidovanej na LV č. 12893 v katastrálnom území Prešov o výmere 3 m2 (v  mysle schematického náčrtu), ktorá bude využitá za účelom umiestnenia a na prevádzku telekomunikačného zariadenia slúžiaceho len na pripojenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov do celoslovenskej siete.
  Výška nájomného okrem platieb za energie: s ohľadom na verno-prospešnosť 1,- €/ročne za ostanú plochu na streche a bočnej stene budovy.
 • v časti uznesenia B.2 uznesenia sa upresňuje označenie nájomcu takto:
  nájomca – Slovenská republika – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava, IČO: 30794536 
 • v časti B.2 uznesenia sa mení dôvod hodný osobitného zreteľa takto:
  Dôvod hodný osobitného zreteľa
  : Nájomcom je špecializovaný orgán štátnej správy a prenajatý majetok sa využíva za účelom plnenia úloh na úseku štátnej správy. Telekomunikačné zariadenie, ktoré bude umiestnené na prenajatej ploche na streche budovy na ul. Duklianskej  1 v Prešove bude slúžiť len na pripojenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov do celoslovenskej siete nevyhnutne potrebnej pre prácu zamestnancov úradu.
   

Zverejnenie na webovom sídle

Zverejnené od 09.06.2023 do 26.06.2023, 10:00.

Publikované: 09.06.2023 / Aktualizované: 09.06.2023 HoreTlačiť