Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

OVS - prenájom nebytových priestorov - Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov

Ponuka na prenájom - OVS - Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Hotelová akadémia Jána Andraščíka
Sídlo: Pod Vinbargom 3, 085 01  Bardejov
IČO: 36155993
DIČ: 2021364598 , nie sme platcami DPH
Štatutárny orgán: Ing. Helena Ferková, riaditeľka  školy
Kontaktná osoba: PhDr. Eva Barnová
Tel. č.: 054 4885126

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Predmet zmluvy

Nájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe správcu – vyhlasovateľa. Ide o prenájom časti nehnuteľného majetku – internát – 2 a 3 poschodie v budove  zapísanej na LV 11526,katastrálne územie Bardejov, súpisné číslo stavby 872, na parcele registra KN C parcelné číslo 215/2 v meste Bardejov na ul. 29. augusta 4

 • Celková plocha nebytových  priestorov je 620 m2 – pozostáva z nasledovných priestorov:
  • 25 kancelárii o výmere  l7m2 , spolu: 425 m2
  • Spoločné priestory o výmere  195 m2 , ku každej kancelárii prináleží spoločný priestor o výmere 7,8 m2 .
 • Možné využitie priestoru: vhodné ako kancelárske priestory. Je možný prenájom každej miestnosti samostatne.

b) účastník zmluvného vzťahu – nájomca

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100.000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

c) Podmienka podľa bodu 2 b)., t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) Ponúknutá cena nájmu nebytových priestorov bez  platieb za energie a služby spojené užívaním majetku minimálne v nasledovnej výške mesačne:

 - prenajímaná plocha -  kancelárie, spoločné priestory  na ul. 29. augusta 4, Bardejov:

 

    - kancelária :                            31,11 €/m2/rok         

    - spoločné priestory:                15,00 €/m2/rok           

 b) Nájomné bude fakturované mesačne dopredu k 15. dňu v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý je nájomné fakturované. Faktúra bude splatná do 14. dní odo dňa vystavenia.

c) Nájomcovi z prenájmu vzniká povinnosť 3-mesačného depozitu nájomného.

d) Nájomné a služby spojené s nájmom (platby za elektrickú energiu, vodné a stočné, plyn  a pod.)  bude fakturované mesačne vopred.

e) Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

f) Pre účely vyrovnania inflačných vplyvov bude nájomné valorizované na základe percentuálnej miery inflácie zverejnenej ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok.  Nájomné sa v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK upraví formou písomného oznámenia prenajímateľa preukázateľne doručeného nájomcovi, kde výška mesačného nájomného platná k 31.12. bežného roka sa zvýši o mieru inflácie s účinnosťou  od 1.1. nasledujúceho roka a doúčtuje sa na základe fakturácie.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariát vyhlasovateľa –Hotelovej akadémie Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01  Bardejov v termíne do 15.07.2020   do  13:00 hod.  v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Internát -  neotvárať!“

identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra  v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO, adresa“

na adresu:

Hotelová akadémia Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3
085 01  Bardejov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b) Návrh musí obsahovať:

 • návrh ceny nájmu v €/ m2/rok, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3.

 • predmet nájmu, účel nájmu

 • dobu nájmu

 • presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ), takto:

  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba – podnikateľ, zapísaná v živnostenskom registri - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno a priezvisko, trvalý pobyt, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo
  • nájomca – právnická osoba - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ...
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: najvyššia  ponúkaná cena nájmu a dodržanie podmienok uvedených v bode 3. 

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Podmienkou na uzatvorenie nájomnej zmluvy zo stany vyhlasovateľa je, že víťaz O.V.S. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto registri zapísaný z mysle bodu 2.

h) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie nájomnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania nájomnej zmluvy zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur. Za odmietnutie podpísania nájomnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.

i) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

j) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

k) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

l) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

m) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže aj v prípade ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

n) Spracovanie osobných údajov je upravené v zásadách spracúvania osobných údajov fyzických osôb v PSK, ktoré sú zverejnené na web stránke PSK.

5. Ohliadka majetku

Ohliadka majetku na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore, na tel. č. 054/4885126

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 26.06.2020 do 15.07.2020, 13.00 hod.

 

 

Publikované: 26.06.2020 / Aktualizované: 26.06.2020 HoreTlačiť