Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S. - Prenájom majetku - Hotelová akadémia Prešov

Ponuka na prenájom - O.V.S. -  Hotelová akadémia Prešov

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)

 

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž  (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

 

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov:                                                   Hotelová akadémia

Sídlo:                                                     Baštová 3182/32, 080 01 Prešov 

IČO:                                                       00162191

DIČ:                                                       2021240562

IČ pre DPH:                                          - - -

Štatutárny orgán:                                   MVDr. Jozef Šenko, riaditeľ školy

Kontaktná osoba:                                   Mária Palčová, hospodárka školy

Tel. č.:                                                    0948 883 685

 2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Predmet zmluvy:

Nájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe vyhlasovateľa, zapísaného na LV č. 12718  k. ú. Prešov v meste Prešov, na Okružnej ulici 3054/18, na budove súp. č. 3054 na parcele KN C 262/1 a to priestor na streche hádzanárskej haly o výmere 2 m2  do nájmu nájomcu, ktorého návrh bude komisiou vyhodnotený ako najvýhodnejší.

Možný účel využitia: umiestnenie antény k zariadeniu na prenos športových zápasov.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) Prílohou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je vzor nájomnej zmluvy, ktorý ostatným obsahom nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá, tento bude po vyžiadaní zaslaný vyhlasovateľom záujemcovi o nájom.

b) Ponúknuté nájomné nebytových priestorov bez platieb za služby spojených s užívaním majetku minimálne v nasledovnej výške za m2 na rok:

 • 150,00 € /m2/rok (prenajímateľ nie je platcom DPH).

Nájomné bude fakturované polročne dopredu najneskôr do 15. dňa v mesiaci, ktorý predchádza polroku za ktorý je nájomné fakturované.

c) Prenajímateľ je oprávnený zvýšiť ročné nájomné o mieru kladnej inflácie jednostranne v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK formou písomného oznámenia nájomcovi tak, že celková výška nájomného platná k 31.12. bežného roka sa prenásobí koeficientom miery inflácie, ktorú zverejní Štatistický úrad Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.

d) Všetky opravy, zhodnotenia a údržbu, ktoré si nehnuteľný majetok bude vyžadovať počas doby nájmu, vykoná nájomca po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa na vlastné náklady a v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a nájomca nebude požadovať od prenajímateľ finančnú ani žiadnu inú kompenzáciu finančných prostriedkov ním vložených do opráv, zhodnotenia a údržby predmetu nájmu.

e) Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy s možnosťou ukončenia zmluvy výpoveďou s výpovednou lehotou 3 – mesačnou bez udania dôvodu.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v lehote do 28. 04. 2021  do 10.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom  Okružná – neotvárať!“

na adresu:      

Hotelová akadémia
Baštová 32
080 01 Prešov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.
Na obálke bude uvedená identifikácia navrhovateľa.

b) Návrh musí obsahovať:

 • oprávnenou osobou uchádzača podpísaný návrh nájomnej zmluvy
 • ponúkaná výška nájomného za m2/rok, predmet nájmu
 • účel nájmu
 • dobu nájmu
 • presnú identifikáciu záujemcu, takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri  - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu alebo
  • nájomca – právnická osoba  - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ...
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

d) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

e) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

f) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Vyhlasovateľ je oprávnený meniť ustanovenia nájomnej zmluvy.

g) Účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov vynaložených/spojených s účasťou na tejto obchodnej verejnej súťaži.

h) Navrhovateľ predložením návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel uzavretia nájomnej zmluvy a tvoriaci nájomný vzťah.

5. Ohliadka majetku

Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore:

                                              MVDr. Jozef Šenko, riaditeľ školy

                                              tel. číslo: 0948 882 400

 

                                              Mária Palčová, hospodárka školy

                                              tel. číslo: 0948 883 685

 

Zverejnené  od 13.04.2021 do 28. 04. 2021 do 10:00 hod.

 

Publikované: 12.04.2021 / Aktualizované: 12.04.2021 HoreTlačiť