Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S. - prenájom majetku - POS vo Svidníku

Ponuka na prenájom - O.V.S. - Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

Prešovský samosprávny kraj  (ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zverejneného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov:                                 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

Sídlo:                                   Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník

IČO:                                     37781375

DIČ:                                     2021432820

Štatutárny orgán:                 PhDr. Mária Pajzinková, riaditeľka

Tel. číslo:                             0903603770


2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Predmet zmluvy:

Nájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe vyhlasovateľa, zapísaného na LV č. 1471, k.ú. Svidník v meste Svidník, na ul. Sovietskych hrdinov 160/74, a to nebytové priestory v objekte nájomcu pod súpisným číslom 160 na parcele registra KN C 478/1 – celková prenajímaná plocha nebytového priestoru je 19,5 m2 a pozostáva z nasledovných priestorov:

 • miestnosť o výmere 15,5 m2 na prvom podlaží budovy
 • ostatné spoločné priestory (alikvotná časť - sociálne zariadenia, prístupová chodba) o výmere 4 m2

do nájmu nájomcu, ktorého návrh bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.

Možný účel využitia: poskytovanie služieb (solárium, skrášľovacie služby), kancelária

Prenájom je možný iba v celku.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a. Prílohou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je vzor nájomnej zmluvy, ktorý ostatným obsahom nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá, tento bude po vyžiadaní zaslaný vyhlasovateľom záujemcovi o nájom.

b. Ponúknuté nájomné nebytových priestorov bez platieb za služby spojených s užívaním majetku minimálne vo výške za m2 na rok:

 •        nebytový priestor – miestnosť -  25,00€ s DPH/m2/rok
 •        ostatné spoločné priestory – 8,30 € s DPH/m2/rok
  Nájomné bude fakturované štvrťročne dopredu.
  K nájmu budú nájomníkovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s užívaním priestorov, a to najmä dodávka elektrickej energie, tepla, vody.
  Nájomcovi priestoru vzniká povinnosť 3-mesačného depozitu nájomného.

c. Prenajímateľ je oprávnený zvýšiť ročné nájomné o mieru kladnej inflácie jednostranne v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK formou písomného oznámenia nájomcovi tak, že celková výška nájomného platná k 31.12. bežného roka sa prenásobí koeficientom miery inflácie, ktorú zverejní Štatistický úrad Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.

d. Všetky opravy, zhodnotenia a údržbu, ktoré si nehnuteľný majetok bude vyžadovať počas doby nájmu, vykoná nájomca po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa na vlastné náklady a v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a nájomca nebude požadovať od prenajímateľa finančnú ani žiadnu kompenzáciu finančných prostriedkov ním vložených do opráv, zhodnotenia a údržby predmetu nájmu.

e. Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy najskôr od 1.6.2021 s možnosťou ukončenia zmluvy výpoveďou s lehotou 3 – mesačnou bez udania dôvodu.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a. Návrh je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa súťaže v lehote do 18.5.2021 do 10.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom nebytových priestorov – neotvárať!“

na adresu:

Podduklianske osvetové stredisko
Sov. Hrdinov 160/74
089 01 Svidník

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže. Na obálke bude uvedená identifikácia navrhovateľa.

b. Návrh musí obsahovať:

 • oprávnenou osobou uchádzača podpísaný návrh nájomnej zmluvy
 • ponúkaná výška nájomného za m2/rok, predmet nájmu
 • účel nájmu
 • dobu nájmu
 • presnú identifikáciu záujemcu, takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,  trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo

  •  nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu alebo

  •  nájomca – právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra, potvrdzujúceho právnu subjektivitu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ..... oddiel ..., vložka....

 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže

 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené účastníkom v termíne do od vyhodnotenia predložených ponúk.

d. Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už zverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

e. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

f. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Vyhlasovateľ je oprávnený meniť ustanovenia nájomnej zmluvy.

g. Účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov vynaložených/spojených s účasťou na tejto obchodnej verejnej súťaže.

h. Navrhovateľ predložením návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel uzavretia nájomnej zmluvy a tvoriaci nájomný vzťah.

5. Obhliadka majetku

Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore:

PhDr. Mária Pajzinková, riaditeľka POS
Tel.: 0903603770
Helena Kurtyová, ekonómka
Tel.: 054/7521068

Zverejnené od 03.05.2021 do 18.5.2021, 10:00.

Publikované: 03.05.2021 / Aktualizované: 03.05.2021 HoreTlačiť