Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov–Spojená škola, Bardejov

Ponuka na prenájom - O.V.S – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov:                                   Spojená škola

Sídlo:                                     Štefánikova 64, 085 01 Bardejov
IČO:                                       42077150
DIČ:                                        2022434678
IČ pre DPH:                           SK2022434678
Štatutárny orgán:                   RNDr. Eva Kurnátová, PhD., riaditeľka školy
Kontaktná osoba:                   Ing. Slavka Bobáková, zástupca riaditeľky pre technicko-ekonomické činnosti
Tel. č.:                                    054/4880170, 0908 020 122

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Predmet zmluvy:

Nájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe vyhlasovateľa súťaže zapísaného na LV č. 10575 k.ú. Bardejov, v meste Bardejov na ulici Štefánikovej 64, a to nebytové priestory stavby – Ubytovňa – blok C so súpisným číslom 2982 na parcele KN C 1635 - prenajímaná plocha nebytového priestoru je 41,82 m2- prízemie, do nájmu nájomcu, ktorého návrh bude najvýhodnejší.

 • Miestnosť číslo 9 – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 41,82 m2

  K miestnosti bude daná do prenájmu aj časť prislúchajúcich spoločných priestorov (chodby, sociálne zariadenia výmere 12,71 m²).

  Možný účel využitia: sklad, kancelária, obchod, služby

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) Prílohou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je vzor nájomnej zmluvy, ktorý je ostatným obsahom nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá, tento bude po vyžiadaní zaslaný vyhlasovateľom záujemcovi o nájom.

b) Ponúknutá cena nájmu nebytových priestorov bez platieb za služby spojených s užívaním majetku minimálne v nasledovnej výške za mna rok:

 • plocha využívaná ako skladové priestory: 17,50 EUR/ m2/rok

 • plocha využívaná ako kancelárske priestory: 31,00 EUR/ m2/rok

 • plocha využívaná na obchod: 34,00 EUR/ m2/rok

 • plocha využívaná na služby: 29,00 EUR/ m2/rok

 • plocha využívaná ako spoločné priestory: 13,50 EUR/ m2/rok

Nájomné a služby spojené s nájmom (zálohy za elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné a pod.) budú fakturované mesačne dopredu k 8. dňu v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý je nájomné fakturované.

Nájomcovi priestoru vzniká povinnosť 3-mesačného depozitu nájomného.

Nájomca hradí daň z nehnuteľnosti a poistenie majetku.

c) Prenajímateľ je oprávnený zvýšiť ročné nájomné o mieru kladnej inflácie jednostranne v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK formou písomného oznámenia nájomcovi tak, že celková výška nájomného platná k 31.12 bežného roka sa prenásobí koeficientom miery inflácie, ktorú zverejní Štatistický úrad Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.

d) Všetky opravy, zhodnotenia a údržbu, ktoré si nehnuteľný majetok bude vyžadovať počas doby nájmu, vykoná nájomca po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa na vlastné náklady a v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a nájomca nebude požadovať od prenajímateľa finančnú ani žiadnu inú kompenzáciu finančných prostriedkov ním vložených do opráv, zhodnotenia a údržby predmetu nájmu.

e) Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy najskôr od 1.4.2021 s možnosťou ukončenia zmluvy výpoveďou s výpovednou lehotou 3-mesačnou bez uvedenia dôvodu.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa: Spojená škola, Štefánikova 64, 085 01  Bardejov v lehote do 12.3.2021 do 14.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením

„Obchodná verejná súťaž – prenájom nebytových priestorov – neotvárať!“

„Identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO, adresa“

na adresu:

Spojená škola 
Štefánikova 64
085 01 Bardejov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže. Na obálke bude uvedená identifikácia navrhovateľa.

b) Návrh musí obsahovať:

 • oprávnenou osobou uchádzača podpísaný návrh nájomnej zmluvy

 • ponúkaná výška nájomného za m2/rok,

 • predmet nájmu

 • účel nájmu

 • dobu nájmu

 • presnú identifikáciu záujemcu takto:

   

  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné, číslo občianskeho preukazu, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo

  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno a priezvisko, trvalý pobyt, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo

  • nájomca – právnická osoba - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ...

 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže

 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

  c) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

  d) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

  e)  V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

  f) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Vyhlasovateľ je oprávnený meniť ustanovenia nájomnej zmluvy.

  g) Účastník súťaže nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených/spojených s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

  h) Navrhovateľ predložením návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel uzavretia nájomnej zmluvy tvoriaci nájomný vzťah.

5. Ohliadka majetku

Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Slavka Bobáková, zástupca riaditeľky pre TEČ,  tel. číslo 054/4880170.

 

Zverejnené od 24.02.2021 do 12.03.2021, 14:00.

Publikované: 24.02.2021 / Aktualizované: 24.02.2021 HoreTlačiť