Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Správne konanie v rámci PSK

Prešovský samosprávny kraj  ako správny orgán rozhoduje v správnom konaní o právach, povinnostiach, alebo právom chránených záujmoch fyzických, alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy.

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), ktorý je všeobecným procesno-právnym predpisom v oblasti výkonu štátnej správy, sa vzťahuje nielen na vydávanie rozhodnutí a ich vynucovanie (dodržiavanie podmienok), ale jeho základné pravidlá sa primerane používajú aj pri vydávaní osvedčení, posudkov, súhlasov, vyjadrení, odporúčaní a iných podobných opatrení (podľa osobitných predpisov a vykonávacích vyhlášok), ktoré nemajú povahu rozhodnutí.

Priebeh správneho konania

 • Prešetrenie podnetu/ vykonanie kontroly
 • Upovedomenie o začatí správneho konania o uložení pokuty - účastník konania má možnosť predkladať všetky dôkazy - listinné, svedectvá...svedčiace v jeho prospech, resp. slúžiace k ozrejmeniu veci.
 • Vydanie rozhodnutia v lehote 30 dní od začatia správneho konania vydá správny orgán rozhodnutie vo veci, ktorým buď účastníkovi konania uloží pokutu/ ak sa nepreukáže spáchanie správneho deliktu konanie zastaví. 

Aktuálne správne konania

Správne konanie SAD Poprad 2/6/2022

18.07.2022 Správne konanie SAD Poprad 2/6/2022 - Oznámenie o vydaní rozhodnutia (01.08.2022)

Správne konanie SAD Poprad 1/5/2022

09.06.2022 Oznámenie o vydaní rozhodnutia správneho konania č. 1/5/2022 - Oznámenie o odvolaní (14.7.2022)

Správne konanie SAD Poprad 2/2021

09.06.2022 Oznámenie o začatí správneho konania č. 2/2021 - Správne konanie SAD Poprad akciová spoločnosť - Oznámenie o odstúpení odvolania (11.8.2022)

Správne konanie SAD Poprad 3/5/2022

09.06.2022 Oznámenie o začatí správneho konania č. 3/5/2022 - Správne konanie SAD Poprad akciová spoločnosť - Oznámenie o odstúpení odvolania (11.8.2022)

Archív správnych konaní

Archív všetkých ukončených správnych konaní, ktoré riešil Prešovský samosprávny kraj. 

Správne konanie SAD Poprad

30.11.2021 Správne konanie - právoplatne ukončené dňa 20.4.2022

Publikované: 15.12.2021 / Aktualizované: 09.11.2022 HoreTlačiť