Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Správne konanie SAD Poprad

Správne konanie voči zmluvnému dopravcovi Slovenská autobusová doprava Poprad

Oznámenie o začatí správneho konania

Prešovský samosprávny kraj ako dopravný správny orgán v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie správneho konania vo veci spáchania iného správneho deliktu podľa § 48 ods. 4 písm. b) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov voči zmluvnému dopravcovi Slovenská autobusová doprava Poprad a.s., Jiriho Wolkera 466, 058 49 Poprad.

Konanie bolo začaté dňa 30.11.2021.

Oznámenie o vydaní rozhodnutia

Dňa 01.04.2022 Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, ako dopravný správny orgán príslušný na konanie v súlade § 46, § 47 zákona o správnom konaní ,  § 48 ods. 4 písm. b) zákona  o cestnej doprave s prihliadnutím na § 11 písm. a) zákona o cestnej doprave a v súlade s § 30 ods. 1 písm. h) a ods. 2:

voči dopravcovi – Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, so sídlom Wolkerova 466, 058 Poprad, IČO:36 479 560, vydal rozhodnutie o uložení pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur)

za nedodržanie základnej  povinnosti dopravcu uvedenej v § 11 písm. a)  zákona o cestnej doprave prevádzkovať pravidelnú dopravu na autobusovej linke v súlade s cestovným poriadkom, čím spáchal iný správny delikt, ktorého sa dopustil  pri prevádzkovaní spoja č. 20 na linke 706425  - Poprad- Vysoké Tatry, Starý Smokovec – Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica – Tatranská Javorina, Lysá Poľana dňa 30.10.2021, kedy neposkytol cestujúcim dopravné služby podľa cestovného poriadku platného od 19.4.2021 a to tým, že: dňa 30.10.2021 nedodržal čas odchodu zo zastávky Vysoké Tatry, Kežmarské Žľaby s odchodom podľa cestovného poriadku o 7:54 hod., zo zastávky Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica, Biela Voda s odchodom podľa cestovného poriadku o 7:56 hod. a zo zastávky Vysoké Tatry, Tatranské Matliare s odchodom podľa cestovného poriadku o 7:58.

Rozhodnutie nie je právoplatné.

Oznámenie o ukončení správneho konania

Správne konanie bolo právoplatne ukončené dňa 20. 04. 2022.

 

Publikované: 30.11.2021 / Aktualizované: 02.05.2022 HoreTlačiť