Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Správne konanie SAD Poprad 2/6/2022

Správne konanie voči zmluvnému dopravcovi Slovenská autobusová doprava Poprad akciová spoločnosť

Oznámenie o začatí správneho konania č. 2/6/2022

Prešovský samosprávny kraj ako dopravný správny orgán v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie správneho konania vo veci spáchania iného správneho deliktu podľa § 48 ods. 4 písm. b) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov voči zmluvnému dopravcovi Slovenská autobusová doprava Poprad akciová spoločnosť, Jiriho Wolkera 466, 058 49 Poprad.

Konanie bolo začaté dňa 18.7.2022

Oznámenie o doplnení podkladov správneho konania č. 2/6/2022

Účastník konania dňa 22.7.2022 doručil podklady k oznámeniu o začatí správneho konania.

Oznámenie o vydaní rozhodnutia

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy ako dopravný správny orgán (ďalej aj ako „DSO“), príslušný na konanie v súlade s § 50 ods. 1 v spojení s § 43 písm. b), a § 48 ods. 4, písm. b) zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov ( ďalej ako " zákon o cestnej doprave" ), § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov v spojení s čl. V. bod 2. Organizačného poriadku Úradu Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení a so zákonom NR SR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok alebo zákon o správnom konaní“) rozhodol takto :

v súlade s § 50 ods. 1 v spojení s § 43 písm. b), zákona o cestnej doprave vo veci spáchania iného správneho deliktu podľa § 48 ods. 4 písm. b) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave voči Dopravcovi – Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, so sídlom: Wolkerova 466, 058 Poprad, IČO:36 479 560 (ďalej ako „účastník konania“) na základe a § 30 písm. h), 71/1967 zákona o správnom konaní zastavuje konanie č. 2/6/2022.

Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podľa § 30 ods. 2) správneho poriadku podať odvolanie. Toto rozhodnutie nie je podľa § 7 písm. e) správneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.) preskúmateľné súdom.

Rozhodnutie bolo dopravcovi doručené dňa 01.08.2022.

Rozhodnutie je právoplatné.

Publikované: 18.07.2022 / Aktualizované: 25.01.2024 HoreTlačiť