Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Správne konanie SAD Poprad 1/5/2022

Správne konanie voči zmluvnému dopravcovi Slovenská autobusová doprava Poprad akciová spoločnosť

Oznámenie o začatí správneho konania č. 1/5/2022

Prešovský samosprávny kraj ako dopravný správny orgán v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie správneho konania vo veci spáchania iného správneho deliktu podľa § 48 ods. 4 písm. b) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov voči zmluvnému dopravcovi Slovenská autobusová doprava Poprad akciová spoločnosť, Jiriho Wolkera 466, 058 49 Poprad.

Konanie bolo začaté dňa 9.6.2022

Oznámenie o vydaní rozhodnutia

Dňa 30.6.2022 Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy v súlade s § 48 ods. 8 zákona o cestnej doprave s prihliadnutím na § 11 písm. a) , § 19, § 21 zákona o cestnej doprave: voči Dopravcovi – Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, so sídlom: Wolkerova 466, 058 Poprad, IČO:36 479 560

1. Ukladá pokutu vo výške 2000,- EUR (slovom: dvetisíc eur) za správny delikt, ktorého sa dopustil tým, že neposkytol cestujúcim dopravné služby podľa dopravnej licencie vydanej rozhodnutím č. 1911/2009/OOD-15 zo dňa 25.3.2009 v znení rozhodnutia č. 03984/2016/OOD-011 zo dňa 23.5.2016 pri prevádzkovaní spoja č. 2 na linke 704422 Levoča - Harichovce – Spišská Nová Ves a to tým, že dňa 23.05.2022 dopravca tento spoj s odchodom v čase 5:30 nevykonal.

2. Ukladá pokutu vo výške 2000,- EUR (slovom: dvetisíc eur) za správny delikt, ktorého sa dopustil tým, že neposkytol cestujúcim dopravné služby podľa dopravnej vydanej rozhodnutím č. 1911/2009/OOD-15 zo dňa 25.3.2009 predĺženej platnosti v znení rozhodnutia č. 03984/2016/OOD-011 zo dňa 23.5.2016 pri prevádzkovaní spoja č. 3 na linke 704422 Levoča - Harichovce – Spišská Nová Ves a to tým, že dňa 23.05.2022 dopravca tento spoj s odchodom v čase 4:45 nevykonal.

Rozhodnutie nie je právoplatné.

Oznámenie o odvolaní

Dopravca 14.7.2022 doručil odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty.

Publikované: 09.06.2022 / Aktualizované: 25.01.2024 HoreTlačiť