Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výberové konanie - riaditeľ SOŠ technická, Poprad

Výberové konania na funkciu riaditeľa - vyhlásenie

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja, v zmysle § 4 ods. (1), § 3 ods. (4) zákona  NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 ods. (3) zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na zákon NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa: 

 • Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 483/12, Poprad

Výberové konania na škole bude realizovať rady školy. V prípade súhlasu predsedu s návrhom rady školy bude riaditeľ/riaditeľka vymenovaný/á do funkcie od 1. júla 2021.

Kvalifikačné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • vykonanie I. atestácie podľa § 30 ods. (5) alebo jej získanie podľa § 90 ods. (1) písm. a) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene  a doplnení niektorých zákonov.

Iné požiadavky

Okrem požadovanej kvalifikácie sú potrebné u uchádzača aj iné požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti),
 • organizačné schopnosti, 
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka vítaná.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov

Uchádzači o výberové konanie k žiadosti doložia:

 • písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 • osobný dotazník,
 • profesijný životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa,
 • overený doklad o absolvovaní  1. atestácie,
 • čestné vyhlásenie uchádzača, že spĺňa podmienku bezúhonnosti v zmysle § 15 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • návrh koncepcie rozvoja školy,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti (nie staršie ako  3 mesiace),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle  zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka žiadostí

Uzávierka žiadostí je 24. mája 2021.

Zasielanie žiadostí

Písomnú žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor školstva 
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

V obálke s označením NEOTVÁRAŤ „Výberové konanie + názov a sídlo školy“.

(Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky).

Termín výberového konania

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované kvalifikačné predpoklady, oznámený písomne predsedom rady školy/školského zariadenia.

 

Prešov 03. 05.  2021

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda

Publikované: 04.05.2021 / Aktualizované: 04.05.2021 HoreTlačiť