Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výberové konanie - riaditelia CSS Zátišie, Snina a DSS v Legnave

Výberové konanie - vyhlásenie 

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja,  vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky: na funkčné obdobie 5 rokov

 • Centrum sociálnych služieb Zátišie, Ul. Čsl. armády 1594/5,  069 01 Snina
 • Domov sociálnych služieb v Legnave, Legnava 72, 065 45

formát PDF  Výberové konanie na stiahnutie - PDF (267 kB)

Základné kvalifikačné predpoklady

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (preukazuje sa čestným vyhlásením)
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (preukazuje sa úradne overenou kópiou vysokoškolského diplomu)
 • bezúhonnosť  (preukazuje sa čestným vyhlásením, že nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin)
 • zdravotná spôsobilosť (preukazuje sa potvrdením praktického lekára, nie starším ako týždeň)

Ostatné požiadavky na uchádzača

 • odborná prax minimálne 5 rokov (preukazuje sa potvrdením zamestnávateľa)
 • znalosť štátneho jazyka(predložením úradne overenej kópie vysvedčenia o maturitnej skúške)
 • znalosť príslušnej legislatívy (zákon č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch); zákon č.446/2001 Z.z o majetku vyšších územných celkov; zákon č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb.  o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon); zákon č.219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene  a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce; zákon č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme)

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní podpísaná uchádzačom
 • motivačný list
 • projekt „Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v zariadení“ v písomnej forme v rozsahu 4-6 strán
 • (navrhovaná štruktúra: zameranie, analýza súčasného stavu, východiska projektu na základe analýzy a  strategických dokumentov PSK, ciele, plán realizácie s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, spôsob hodnotenia plnenia projektu, očakávaný prínos
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním a zverejnením osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov (tlačivo nájdete na stránke PSK v časti výberové konanie)

Uzávierka prihlášok

Uzávierka prihlášok je 24. mája 2022.

Termín uzávierky žiadosti o účasť sa považuje za dodržaný, ak bude žiadosť vrátane požadovaných dokumentov doručená v stanovený deň do 15:00 hod. do podateľne Úradu PSK v uzavretej obálke s upozornením „ Neotvárať – výberové konanie na funkciu štatutára organizácie ... (uviesť názov)“ uvedeným na obálke, alebo ak bude v stanovený deň podaná na poštovú prepravu, čo bude preukázané otlačkom poštovej pečiatky alebo doručením do elektronickej schránky Úradu PSK do 24:00 hod. stanoveného dňa; elektronické doručenie o 0:00 hod. sa považuje za oneskorené.

Zasielanie prihlášok

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzavretej obálke s upozornením na adresu:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí a rodiny
Námestie mieru č. 2
080 01 Prešov 

 

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, oznámený písomne mailom..

***

Prešov  09. 05. 2022

v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

Publikované: 09.05.2022 / Aktualizované: 10.05.2022 HoreTlačiť