Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Riaditeľ Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK

Výberové konanie

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer s nástupom – podľa dohody,
 • pracovná zmluva bude uzavretá s úspešným uchádzačom po predchádzajúcom menovaní riaditeľa Zastupiteľstvom PSK na návrh predsedu PSK,
 • 37,5 hodinový ustanovený týždenný pracovný čas.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť

 • riadenie príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK,
 • navrhovanie opatrení zameraných na zníženie spotreby energií,
 • návrhy riešení energetickej náročnosti objektov v rámci investičných akcií PSK a objektov v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK,
 • analyzovanie možností financovania energeticky efektívnych opatrení z externých zdrojov,
 • implementácia a dodržiavanie jednotlivých cieľov, stratégií a politík,
 • koordinácia aktivít v oblasti energetiky na území a mimo kraja a zapájanie a prepájanie aktérov zo štátnej správy, z miest a obcí Prešovského kraja, mimovládneho, neziskového a súkromného sektora pre lepšiu koordináciu a implementáciu regionálnej politiky kraja,
 • aktívne vyhľadávanie možností financovania projektov v oblasti energetiky,
 • kontrola a schvaľovanie návrhov zmlúv vo svojej oblasti pôsobnosti,
 • vypracovanie alebo pripomienkovanie vypracovaných smerníc, postupov,
 • reportovanie činnosti vedeniu a zastupiteľstvu PSK,
 • kontrola vecného a finančného plnenia rozpočtu,
 • vedenie a kontrola činnosti tímu podriadených,
 • spolupráca s jednotlivými odbormi na ÚPSK.

Základné a kvalifikačné predpoklady

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť.
 • Požadované vzdelanie:

  • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa
 • Požadovaná prax:

  • minimálne 5 rokov praxe v oblasti riadenia,
  • prax v oblasti energetiky vítaná.

Zoznam požadovaných dokladov

 1. žiadosť o účasť na výberovom konaní podpísaná uchádzačom,
 2. štruktúrovaný profesijný životopis s presným popisom praxe (mesiac/rok od, do),
 3. kópie nasledujúcich  dokladov o vzdelaní (1.maturitné vysvedčenie, 2. vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, 3. vysokoškolský diplom),
 4. súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 5. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 6. čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na obsadzovanú pozíciu,
 7. čestné vyhlásenie o odbornej praxi,
 8. čestné vyhlásenie o riadiacej praxi,
 9. pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
 10. písomný súhlas uchádzača na spracúvanie osobných údajov na účely evidencie uchádzačov výberového konania v zmysle § 13 ods.1 písm. a) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • proaktívny a flexibilný prístup k riešeniu komplexných úloh a schopnosť uvažovať v širších súvislostiach,
 • manažérske zručnosti – skúsenosti s riadením organizácie, pracovných tímov a projektov,
 • zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť,
 • vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť pri rozhodovaní,
 • komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve.

Iné kritéria a požiadavky

 • znalosť legislatívy: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov,  č. 446/2001 Z z. o majetku vyšších územných celkov, č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Počítačové znalosti

 • Microsoft Word – pokročilý,
 • Microsoft Excel – pokročilý,
 • Microsoft Outlook – pokročilý,
 • Power Point – pokročilý.

Forma odmeňovania

 • funkčný plat podľa tabuľkového zaradenia  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme trieda 9. stupeň podľa uznanej praxe.

Forma výberového konania

 • ústna časť – individuálny pohovor pred výberovou komisiou,
 • písomná časť – vypracovanie osobnostného dotazníka za účasti externého psychológa.

Uzávierka prihlášok

Žiadosť spolu so všetkými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja na adrese podania:

 • v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto Riaditeľ Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK“ a to v termíne do 8.3.2021.

Zasielanie žiadostí

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru č. 2
080 01 Prešov

 • Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom a predložia všetky požadované doklady.
 • O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Kontaktná osoba (ďalšie informácie)

 • Miriam Sorgerová, EA SR PSK,
 • email: sekretariat@easmart.vucpo.sk

 

Prešov 15. 2. 2021

v. r.

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

Publikované: 15.02.2021 / Aktualizované: 18.02.2021 HoreTlačiť