Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Samostatný referent - Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie zariadení a sociálnych služieb

Voľné pracovné miesto 

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja príjme do pracovného pomeru na pozíciu:

 • Samostatný referent na Odbore sociálnych vecí a rodiny, oddelenie zariadení a sociálnych služieb

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer s nástupom – podľa dohody, čo najskôr,
 • 37,5 hodinový ustanovený týždenný pracovný čas.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť

 • Riadenie a metodické usmerňovanie zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti, úpravy,  analýzy organizačných  štruktúr, zmeny v zriaďovacích  listinách, dodatky
 • Monitoring voľných miest, príprava listov na zabezpečenie sociálnej služby
 • Zabezpečovanie zberu dát, ich spracovanie, analýza a archivácia, štatistika
 • Koncepčná práca, analýza  a  vyhodnocovanie koncepcie
 • Príprava materiálov na rokovanie orgánov PSK
 • Komunikácia s verejnými a neverejnými poskytovateľmi, s obcami mestami, MPSVaR

Požadovaná kvalifikácia

 

Požadované vzdelanie:

 • Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z  o sociálnych službách vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti sociálna práca, sociológia, právo, ekonomika

Zoznam požadovaných dokladov 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • štruktúrovaný profesijný životopis s presným popisom praxe (mesiac/rok od - do),
 • kópie dokladov o vzdelaní (1.maturitné vysvedčenie, 2. vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, 3. vysokoškolský diplom),
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na obsadzovanú pozíciu,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Jazykové znalosti, osobnostné predpoklady a zručnosti

 • zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť,
 • vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť pri rozhodovaní,
 • komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve.

Iné kritéria a požiadavky

 • znalosť práce s PC (microsoft word, excel, outlook, - pokročilý),
 • flexibilita,
 • komunikatívnosť,
 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť,
 • strategické a analytické myslenie,
 • schopnosť pracovať, komunikovať a zdieľať informácie v tíme.

Forma odmeňovania

 • funkčný plat pri plnom pracovnom úväzku podľa tabuľkového zaradenia  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme trieda 7, stupeň podľa uznanej praxe (od 900 EUR).

Termín a miesto podania žiadosti

Žiadosť spolu so všetkými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja:

 • v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto Referent na Odbore sociálnych vecí a rodiny" a to v termíne do 12.03.2021. 

Adresa podania

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Pracovný pohovor

 • Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom a predložia všetky požadované doklady.
 • O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Kontakt

Bližšie informácie, kontaktná osoba: 

 • PhDr. Fuchsová Monika, vedúca oddelenia zariadení a sociálnych služieb, 
  Odbor sociálnych  vecí a rodiny
  Tel.: +42151 7081 616
   E-mail: monika.fuchsova@vucpo.sk

***

V Prešove dňa 22. február 2021

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja

Publikované: 24.02.2021 / Aktualizované: 24.02.2021 HoreTlačiť