Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

UX DIZAJNÉR. Samostatný odborný referent pre oddelenie informačných systémov Odboru IKT

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja príjme do pracovného pomeru na pozíciu:

UX DIZAJNÉR. Samostatný odborný referent pre oddelenie informačných systémov Odboru IKT (informačno - komunikačných technológií)

Pracovné podmienky

 • 37,5 hodinový ustanovený týždenný pracovný čas, pracovný pomer na dobu určitú,
 • pracovný pomer s nástupom – podľa dohody, čo najskôr,
 • počet obsadzovaných pozícií: min. 1.

Požadovaná kvalifikácia

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • prax v  IKT min. 3 rok,
 • prax v oblasti IKT vo verejnej alebo štátnej správe výhodou,
 • orientácia v problematike grafického dizajnu, webdizajnu, multimédií a aktuálnych trendoch v odbore.

Náplň práce, zodpovednosť

 • spoluprácu na jednotlivých projektoch realizovaných na Ú PSK,
 • poskytuje súčinnosť pri plnení úloh v súvislosťou s legislatívou a povinnosťami Ú PSK voči verejnosti (elektronické služby),
 • realizáciu kvalitatívneho a kvantitatívneho používateľského výskumu (nastavenie požiadaviek na regrutáciu, návrh scenára, vedenie rozhovoru a vyhodnotenie výskumu),
 • syntetizáciu biznis, technických a používateľských požiadaviek,
 • realizáciu formatívnych a sumatívnych testovaní použiteľnosti (nastavenie požiadaviek na regrutáciu, návrh scenára, vedenie rozhovoru a vyhodnotenie výskumu),
 • návrh informačnej architektúry a to najmä metódami triedenia kariet (card sorting), návrhom mapy stránky a screen flow,
 • tvorbu, testovanie a iteráciu prototypov – napr. pomocou Axure, Sketch, Figma alebo Adobe XD,
 • mapovanie zákazníckych ciest,
 • analýzu a návrh riešenia problematiky prístupnosti webových sídiel,
 • podporu a spoluprácu pri tvorbe Stratégie riadenia kvality (princípy, kritériá kvality),
 • spoluprácu pri vytváraní funkčných požiadaviek na výstupy z pohľadu dohľadu a UX,
 • vedenie a aktualizáciu príslušných projektových výstupov a registrov,
 • hodnotenie jednotlivých verzií výstupov projektu z pohľadu dohľadu, kontroly a UX v jednotlivých etapách,
 • vytváranie hodnotiacich kritérií na dohľad výstupov a príslušných záznamov, o ktorých reportuje projektovému manažérovi objednávateľa,
 • nastavenie a dohľad nad procesom testovania a pripomienkovanie stratégie testovania, plánov a testovacích scenárov,
 • implementáciu a udržiavanie pravidiel v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti,
 • prípravu podkladov pre verejné obstarávanie – opis predmetu zákazky,
 • agendu zverejňovania zmlúv a prístupných dokumentov (support pri spracovávaní a zverejňovaní, validácia a tvorba dokumentov v zmysle štandardov ITVS),
 • agendu webového sídla (správa redakčného systému, kontrola dodržiavania štandardov prístupnosti),
 • metodické usmernenie a školenie zamestnancov úradu zamerané na prístupnosť zverejňovania na websídle,
 • zabezpečenie chodu SW a HW, údržbu a uchovanie dát, legálnosť programového vybavenia a aktualizáciu,
 • plnenie pokynov manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu.

Zoznam požadovaných dokladov 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • kópie nasledujúcich dokladov o vzdelaní (1. maturitné vysvedčenie, 2. vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, 3.  vysokoškolský diplom),
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Osobnostné predpoklady, skúsenosti a zručnosti

 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť a spôsobilosti na právne úkony na obsadzovanú pozíciu,
 • zodpovednosť, dôslednosť, precíznosť,
 • vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť,
 • komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve,
 • aktívny prístup k riešeniu úloh,
 • technické myslenie,
 • spoľahlivosť a flexibilita,
 • komunikatívnosť, zvládanie stresových situácií.

Iné kritéria a požiadavky

 • výborná znalosť práce s výpočtovou technikou, Microsoft Office, Microsoft 365,
 • znalosť zásad UX dizajnu pri návrhu webových aplikácií,
 • znalosť zásad návrhu responzívnych webových aplikácií,
 • znalosť ID-SK,
 • vodičské oprávnenie skupiny B –  vítané.

Forma odmeňovania

 • funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – platová trieda 7. pre II. stupeň VŠ vzdelania a následne platový stupeň podľa uznanej praxe (od 1.500,00 EUR).

Termín a miesto podania žiadosti

Žiadosť so všetkými  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto UX Dizajnér - Samostatný odborný referent pre oddelenie informačných systémov “ a to v termíne do 21.01.2022. 
 • Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja alebo pečiatky pošty.

Adresa podania

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
08 001 Prešov

Výberové konanie

 • na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom,
 • o termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Kontakt

Kontaktná osoba: 

 • Ing. Martin Terpák, Odbor informačno-komunikačných technológií, vedúci oddelenia informačných systémov
 • tel.: +421 51 7081 196
 • e-mail: martin.terpak@psk.sk

***

V Prešove dňa 12. 01. 2022

v. r.
PaedDr. Milan Majerský, PhD.,.
predseda Prešovského samosprávneho kraj

Publikované: 12.01.2022 / Aktualizované: 12.01.2022 HoreTlačiť