Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Referent na Oddelenia verejného obstarávania

Vyhodnotenie 

formát PDF  Zápisnica výberového konania (PDF, 246 kB) 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja príjme do pracovného pomeru na pozíciu:

Samostatný odborný referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie verejného obstarávania

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer s nástupom – podľa dohody, čo najskôr - plný pracovný úväzok,
 • 37,5 hodinový ustanovený týždenný pracovný čas,
 • predpokladaný počet miest obsadzovaných na danej pozícií je min. 1

Požadovaná kvalifikácia

 • vysokoškolské II. stupňa (vzdelanie v odbore právo alebo stavebníctvo výhodou),
 • najmenej 1 rok praxe vo verejnom obstarávaní preukázanej v životopise.

Náplň práce, zodpovednosť

 • komplexné zabezpečovanie procesnej stránky organizovania jednotlivých metód verejného obstarávania s rozhodujúcim vplyvom na výber ekonomicky najvhodnejšieho zmluvného partnera a s ním súvisiace vynakladanie finančných prostriedkov,
 • zisťovanie predpokladanej hodnoty obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác,
 • stanovenie vhodnej metódy verejného obstarávania z hľadiska predmetu verejného obstarávania a obstarávacej ceny tovaru, služieb a prác podľa platných právnych predpisov a vypracúvaniesúťažných podkladov,
 • sledovanie vývoja cien a tovarov, služieb a prác, ktoré sa opakovane obstarávajú,
 • usmerňovanie procesu verejného obstarávania v zmysle účelného a hospodárneho zabezpečovania potrieb organizácie,
 • kontrola súladu uzatváraných zmlúv s procesom verejného obstarávania,
 • kontrola správnosti odôvodnenia zmeny zmlúv podľa zákona o VO,
 • vyhotovovanie a zverejňovanie referencií pre dodávateľov v registri referencií ÚVO podľa podkladov od žiadateľov,
 • vykonávanie predbežnej administratívnej kontroly za verejné obstarávanie pri každej finančnej operácií,
 • uverejňovanie súhrnných správ podľa Zákona o VO v profile verejného obstarávateľa
 • zabezpečovanie implementácie aktuálnej legislatívy v oblasti verejného obstarávania do realizačnej praxe Úradu PSK a organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
 • obstarávanie verejnoprospešných stavieb podľa osobitného predpisu,
 • vypracúvanie analýz a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní,
 • poskytovanie právneho poradenstva vo vymedzenej oblasti (verejné obstarávanie) na úrovni zamestnávateľa,
 • koordinovanie a zabezpečovanie činnosti spojených s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a služieb zamestnancom,
 • vykonávanie rozborovej, hodnotiacej a rozhodovacej činnosť vo zverenej agende,
 • samostatné vypracovanie výkazov a štatistik pre príslušné orgány štátnej správy,
 • samostatná vnútorná kontrolná činnosť vrátane realizácie výsledkov kontroly alebo vybavovanie podaní,
 • vykonávanie administratívnej finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znp.

Zoznam požadovaných dokladov 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte, uvedenie praxe vo VO s presným popisom praxe (mesiac/rok od, do)
 • kópie nasledujúcich všetkých dokladov o vzdelaní (1. maturitné vysvedčenie, 2. vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, 3. vysokoškolský diplom),
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,      4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov
 • Čestné vyhlásenie uchádzača o zdravotnej spôsobilosti na obsadzovanú pracovnú pozíciou a o spôsobilosti na právne úkony.

Osobnostné predpoklady, skúsenosti a zručnosti

 • Microsoft Word – skúsený,
 • Microsoft Excel – skúsený,
 • Microsoft Outlook – skúsený,
 • Elektronické portály Úradu pre VO a systémy pre elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní – ISZÚ, elektronická platforma (EVO, EKS), iné systémy pre elektronickú komunikáciu vo VO (ERANET výhodou) – skúsený,
 • Internetové portály spravujúce verejne dostupné informácie potrebné pre prácu vo VO (OverSi, ORSR, ZRSR, FOAF, CKO ap.) – skúsený.

Iné kritéria a požiadavky

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • organizovanie a plánovanie systematickej pracovnej činnosti,
 • samostatnosť, pozornosť, zodpovednosť a spoľahlivosť,
 • strategické a analytické myslenie,
 • silná orientácia na dosahovanie cieľov,
 • schopnosť pracovať, komunikovať a zdieľať informácie v tíme,
 • praktické ovládanie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schopnosť aktívne reagovať na novelizáciu príslušnej legislatívy a aplikáciu zmien v spoločnosti.
 • Forma odmeňovania

 • funkčný plat pri plnom pracovnom úväzku podľa tabuľkového zaradenia zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme trieda 7, stupeň podľa uznanej praxe,
 • Hrubá mzda od 1.400,00 EUR.

Termín a miesto podania žiadosti

Žiadosť so všetkými  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Referent na verejné obstarávanie “ a to v termíne do 29.03.2023. 
 • Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja alebo pečiatky pošty.

Adresa podania

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
08 001 Prešov

Výberové konanie

 • Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom.
 • Komisia pre otváranie obálok má právo vyradiť uchádzačov, ktorí nezašlú všetky požadované doklady spolu so žiadosťou v stanovenom termíne.
 • O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Kontakt

Kontaktná osoba: 

 • Ing. Anton Repka, vedúci Oddelenia verejného obstarávanie, Odbor majetku a investícií
 • tel.: +421 51 7081 326
 • e-mail: anton.repka@psk.sk

***

V Prešove dňa 16. 03. 2023

v. r.
PaedDr. Milan Majerský, PhD.,.
predseda Prešovského samosprávneho kraj

Publikované: 16.03.2023 / Aktualizované: 16.05.2023 HoreTlačiť