Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Referent na Oddelenie majetku, Odbor majetku a investícií

Vyhodnotenie 

formát PDF  Zápisnica výberového konania (PDF, 251 kB)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja príjme do pracovného pomeru na pozíciu:

Samostatný odborný referent na Oddelenia majetku, Odbor majetku a investícií PSK

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer s nástupom – podľa dohody, čo najskôr,
 • 37,5 h. ustanovený týždenný pracovný čas,
 • minimálne 1 pracovné miesto.

Požadovaná kvalifikácia

Požadované vzdelanie:

 • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa v odbore právo, ekonomika alebo technickom odbore

Požadovaná prax:

 • minimálne 1 rok praxe v oblasti nakladania s nehnuteľným majetkom alebo majetkom štátu alebo majetkom samosprávy,
 • prax v oblasti pozemkových úprav a v oblasti stavebného zákona vítaná

Náplň práce, zodpovednosť

 • Majetkovo právne vysporiadanie (MPV), prevody majetku, prenechávanie majetku do užívania, vecné práva.
 • Výkon práv  a povinností samosprávneho kraja v konaní o pozemkových úpravách.
 • Vypracovanie stanovísk výkon práv a povinností samosprávneho kraja ako účastníka konania k plánovanému stavebnému zámeru, stavebným.
 • Vypracovanie a administrovanie zmlúv týkajúcich sa nakladania s nehnuteľným majetkom PSK.
 • Zabezpečenie návrhov na vklad vlastníctva do katastra nehnuteľností.
 • Práca so znaleckými posudkami, geometrickými plánmi, s územným plánom, listami vlastníctva, softvérom na správu majetku.
 • Vypracovanie stanovísk k plánovanému stavebnému zámeru ,stavebným.
 • Zabezpečovanie zberu dát, ich spracovanie, analýza a archivácia.
 • Príprava materiálov pre orgány PSK (zmluvné prevody a nakladanie s nehnuteľným majetkom PSK).
 • Komunikácia s orgánmi verejnej správy (najmä kataster, stavebný úrad, SPF a pod.).

Zoznam požadovaných dokladov 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • štruktúrovaný profesijný životopis s presným popisom praxe (mesiac/rok od, do),
 • kópie nasledujúcich dokladov o vzdelaní (1.maturitné vysvedčenie, 2. vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, 3. vysokoškolský diplom),
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na obsadzovanú pozíciu
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to:1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Osobnostné predpoklady, skúsenosti a zručnosti

 • zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť,
 • vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť pri rozhodovaní,
 • komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve,
 • Microsoft Word – pokročilý,
 • Microsoft Excel – pokročilý,
 • Microsoft Outlook – pokročilý,
 • Power Point - pokročilý.

Iné kritéria a požiadavky

 • znalosť legislatívy, Zákonov: č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, č. 446/2001 Z z. o majetku vyšších územných celkov, č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon, č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, Zákon č. 162/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v platnom znení

Forma odmeňovania

 • funkčný plat pri plnom pracovnom úväzku podľa tabuľkového zaradenia zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme trieda 6, stupeň v závislosti od uznanej praxe.
 • Pri ročnej praxi mzda od 1.200,00 EUR brutto a pri praxi od 10 rokov mzda od 1.400,00 EUR brutto.

Termín a miesto podania žiadosti

Žiadosť so všetkými  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto Referent na Oddelení majetku “ a to v termíne do 19.06.2023. 
 • Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja alebo pečiatky pošty.

Adresa podania

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
08 001 Prešov

Výberové konanie

 • Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom a predložia všetky požadované doklady.
 • Komisia pre otváranie obálok má právo vyradiť uchádzačov, ktorí nezašlú všetky požadované doklady spolu so žiadosťou v stanovenom termíne.
 • O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Kontakt

Kontaktná osoba: 

 • Ing. Erika Gerdová, vedúca Oddelenia majetku
 • tel.: +421 51 7081 340
 • e-mail: erika.gerdova@psk.sk

***

V Prešove dňa 08. 06. 2023

v. r.
PaedDr. Milan Majerský, PhD.,.
predseda Prešovského samosprávneho kraj

Publikované: 08.06.2023 / Aktualizované: 22.09.2023 HoreTlačiť