Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Etika vo verejnom obstarávaní

PSK deklaruje za účelom zvýšenia a udržania transparentnosti zadávania zákaziek verejným obstarávateľom a zabezpečenia efektívneho vynakladania verejných prostriedkov v procese verejného obstarávania stanovenie a dodržiavanie etických noriem uvedených v dokumente „Etický kódex verejného obstarávania PSK".

PSK dáva do pozornosti dokumenty vypracované ÚVOm, ktorých obsahom sú základné pravidlá správania sa záujemcu, uchádzača, člena skupiny dodávateľov v procesoch verejného obstarávania.
Uvedené subjekty sú, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, viazané tieto pravidlá aplikovať a aplikovanie týchto pravidiel dohliadať.

Publikované: 08.02.2021 / Aktualizované: 08.02.2021 HoreTlačiť