Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Základné pojmy VO

Základné pojmy vo verejnom obstarávaní

 • Verejné obstarávanie  - sú pravidlá a postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov.
 • Verejný obstarávateľ - PSK v zmysle zákona o verejnom obstarávaní vystupuje ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní (vyšší územný celok).
 • Hospodársky subjekt - je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.
 • Uchádzač - je  hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku.
 • Záujemca - je  hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní.
 • Koncesionár -  je hospodársky subjekt, s ktorým verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzavrel koncesnú zmluvu podľa tohto zákona.
 • Subdodávateľ - je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie.
 • Výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní - sú uvedené v § 1 odsekov 2 až 14 zákona o verejnom obstarávaní.
 • Informácie potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti - sú informácie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponúk, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
 • Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti - sú najmä oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž, oznámenie o koncesii, oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov, výzva na predkladanie ponúk, súťažné podklady, súťažné podmienky, informatívny dokument, koncesná dokumentácia a iná sprievodná dokumentácia.
 • Podporná činnosť vo verejnom obstarávaní - je najmä poskytovanie technickej infraštruktúry pri zadávaní zákazky, uzavretí rámcovej dohody, zadávaní koncesie alebo pri použití súťaže návrhov, poskytovanie poradenstva vo verejnom obstarávaní, príprava a riadenie postupov verejného obstarávania v mene a na účet verejného obstarávateľa.
 • Zákazka - je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.
 • Zákazka je nadlimitná, podlimitná, alebo zákazka s nízkou hodnotou - v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
 • Koncesia na stavebné práce - je zákazka rovnakého typu ako zákazka na uskutočnenie stavebných prác s tým rozdielom, že protiplnením za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť, je buď právo na využívanie stavby na dohodnutý čas alebo je toto právo spojené s peňažným plnením.
 • Koncesia na služby - je zákazka rovnakého typu ako zákazka na poskytnutie služby s tým rozdielom, že protiplnením za služby, ktoré sa majú poskytnúť, je buď právo využívať poskytované služby na dohodnutý čas alebo je toto právo spojené s peňažným plnením.
 • Koncesia je nadlimitná alebo podlimitná - v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
 • Stavba - je výsledok stavebných prác alebo stavebných prác a inžinierskych služieb ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu.
 • Predpokladaná hodnota zákazky - sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty (bez DPH) s cieľom ustanovenia postupu verejného obstarávania podľa finančných limitov.
 • CPV – Spoločný slovník obstarávania klasifikačný systém zameraný na štandardizáciu údajov na definovanie predmetu zákazky podľa klasifikácii platných v Európskom spoločenstve.
 • Centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní - je nepretržite vykonávaná činnosť zameraná na nadobúdanie tovarov alebo služieb určených pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, alebo zadávanie zákaziek alebo uzatváranie rámcových dohôd určených pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie.
 • Príležitostné spoločné obstarávanie -  viacerí verejní obstarávatelia môžu na základe písomnej dohody uskutočniť verejné obstarávanie spoločne.
 • Cezhraničné obstarávanie - sa uskutočňuje prostredníctvom centralizovanej činnosti vo verejnom obstarávaní poskytovaných centrálnou obstarávacou organizáciou z členského štátu, spolupráce verejných obstarávateľov z rôznych členských štátov alebo obstarávateľov z rôznych členských štátov, alebo spoločného subjektu, ktorý zriadili verejní obstarávatelia z rôznych členských štátov alebo obstarávatelia z rôznych členských štátov podľa osobitného predpisu.
 • Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní - sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov, ak zákon neustanovuje inak. Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, ako aj ich technické charakteristiky nesmú byť diskriminačné, musia byť všeobecne dostupné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií. Pri zákazkách s nízkou hodnotou  sa komunikácia môže uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty.
 • Konflikt záujmov - zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.
 • Elektronický kontraktačný systém (EKS) - je elektronický systém verejnej správy určený pre zabezpečenie a podporu v oblasti verejného obstarávania.
 • Elektronické trhovisko - je subsystémom EKS, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov alebo služieb, bežne dostupných na trhu, a to aukčným postupom, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom elektronického trhoviska je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
 • Elektronická aukcia - je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie cien a jej účelom je zostaviť poradie automatizovaným vyhodnotením. Pri elektronickej aukcii sa primerane použije postup uvedený v § 54 zákona o verejnom obstarávaní.
 • Referenciou na účely tejto smernice - je elektronický dokument obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutí služby. Referencia sa vytvára na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“), ktorý je správcom evidencie referencií. Pri zákazkách, ktoré boli realizované prostredníctvom EKS sa vytvára referencia na stránke EKS a následne na stránke ÚVO.
 • Register  partnerov verejného sektora - verejný obstarávateľ nesmie  uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, okrem rámcových dohôd, ktoré uzatvárajú s PSK výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. (*Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 • Rámcová dohoda - je písomná dohoda medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými uchádzačmi na strane druhej. Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu zákazky. Rámcovú dohodu možno uzavrieť najviac na štyri roky okrem výnimočných prípadov odôvodnených predmetom rámcovej dohody. Rámcová dohoda sa končí uplynutím času alebo za podmienok uvedených v rámcovej dohode. Uzavretie rámcovej dohody nesmie brániť hospodárskej súťaži.

 

 

Publikované: 08.02.2021 / Aktualizované: 08.02.2021 HoreTlačiť