Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dátový analytik - IT senior

Voľné pracovné miesto

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja, prijme do pracovného pomeru

 •  Dátového analytika - IT seniora

Pracovné podmienky

 • pracovná pozícia súvisí s projektom "Lepší manažment dát Prešovského samosprávneho kraja II" (LEMAD PSK II)
 • predpokladaný nástup do pracovného pomeru - od 1. 3. 2020 - plný pracovný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť

 • dátová analýza, definovanie požadovaného obsahu a toku dát krížom cez integrované systémy
 • návrh a implementácia dávkových a real-time dátových tokov
 • kombinácie a prepojenia dátových súborov z rôznych zdrojov
 • spolupráca pri dizajne a vývoji dátových modelov
 • spolupráca na vývoji procesov, ich testovaní a nasadzovaní
 • orchestrácia dát
 • vypracovanie pracovných postupov
 • vykonávanie konzultačnej činnosti pre interné a externé subjekty

Požadovaná kvalifikácia

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, výhodou oblasť IT
 • skúsenosti s dátami a ich analýzami
 • minimálne 3 roky relevantnej skúsenosti v oblasti IT projektov

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte
 • kópie dokladov o vzdelaní (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom)
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to : 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

Jazykové znalosti, osobnostné predpoklady a zručnosti

 • anglický jazyk – mierne pokročilý (úroveň B1)
 • zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť
 • vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť pri rozhodovaní
 • komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve
 • orientácia na výsledok a cieľ
 • veľmi dobré analytické schopnosti, koncepčné myslenie

Iné kritéria a požiadavky

 • znalosť legislatívnych predpisov v oblasti IT
 • skúsenosti s IT projektmi

Forma odmeňovania

 • hrubá mzda pri plnom pracovnom úväzku od 1.500,00 EUR

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto Dátový analytik - IT seniora to v termíne do 28.2.2020. Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku poštovej pečiatky alebo pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja
 • alebo emailom: podatelna@vucpo.sk. Predmet emailu: Žiadosť o prijatie do zamestnania Dátový analytik - IT senior a to v termíne do 28.2.2020

Adresa podania

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Námestie mieru 2

080 01 Prešov

 • na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky, súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom
 • o termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom

Bližšie informácie, kontaktná osoba

Mgr. Michal Krupa, Odbor IKT

Publikované: 11.2.2020 / Aktualizované: 12.02.2020 HoreTlačiť