Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Opatrovateľ/Opatrovateľka - CSS GARDEN, Humenné

Voľné pracovné miesto - informácia

Riaditeľka CSS GARDEN Humenné, Ptičie 158, 066 01 Humenné, prijme do pracovného pomeru         

 

 

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • Pracovný pomer na dobu určitú – plný pracovný úväzok

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia:

 • Stredné vzdelanie
 • Potrebný akreditovaný vzdelávací kurz opatrovania v rozsahu min. 220 hodín                   

Iné kritéria a požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky na uchádzača:

 • Komunikatívnosť
 • Ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • Spoľahlivosť
 • Trpezlivosť  

Zoznam požadovaných dokladov

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • Doklady o vzdelaní, príp. praxi
 • Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Pre účely bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov*
 • *Ak z technických dôvodov nebude možné získať výpis z registra trestov v súlade so zákonom č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii), je zamestnávateľ pri výkone práce vo verejnom záujme (CSS GARDEN Humenné) oprávnený v zmysle § 1 ods. 6 uvedeného zákona požiadať uchádzača o zamestnanie o predloženie výpisu z registra trestov v listinnej podobe nie staršieho ako 30 dní

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Platová trieda 2
 • Hrubá mzda od 530,50 eur do 637,00 eur

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 29.12.2019 do 15:00 hod.          

Adresa podania

Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptičie 158
066 01 Humenné      

Výberové konanie

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne. Riaditeľka CSS GARDEN Humenné si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 

Publikované: 20.12.2019 / Aktualizované: 27.12.2019 HoreTlačiť