Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Expert pre analytické spracovanie dát I.

Voľné pracovné miesto

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja, prijme do pracovného pomeru

 • Experta pre analytické spracovanie dát

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer s nástupom – podľa dohody, čo najskôr - plný pracovný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú počas implementácie projektu

Požadovaná kvalifikácia

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prednostne technického zamerania
 • prax v relevantnej oblasti minimálne 2 roky

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte
 • kópie dokladov o vzdelaní (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom)
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť
 • vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť pri rozhodovaní
 • komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve
 • orientácia na výsledok a cieľ
 • veľmi dobré analytické schopnosti, koncepčné myslenie

Iné kritéria a požiadavky

 • odborná prax v dĺžke minimálne dvoch rokov v oblasti administratívy preukázaná životopisom príp. referenciou,
 • výhodou skúseností so spracovaním dát a ich štatistickým vyhodnotením, spracovaním odborných komentárov, posudkov a stanovísk k štatistickým výsledkom a vývojovým trendom,
 • výhodou skúseností so spracovaním dát pri implementácii projektov zo štrukturálnych fondov

Forma odmeňovania

 • hrubá mzda pri plnom pracovnom úväzku od 1 500,00 EUR (osobný plat podľa §7a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme)

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto Expert pre analytické spracovanie dát“ a to v termíne do 25.03.2020. Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku poštovej pečiatky alebo pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja
 • alebo emailom: podatelna@vucpo.sk. Predmet emailu: Žiadosť o prijatie do zamestnania Expert pre analytické spracovanie dát a  to v termíne do 25.03.2020

Adresa podania

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Námestie mieru 2

080 01 Prešov

 • na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky, súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom
 • o termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom

Bližšie informácie, kontaktná osoba

  PaedDr. Martina Slivková, Odbor Strategického rozvoja a Projektového riadenia

Publikované: 17.3.2020 / Aktualizované: 12.06.2020 HoreTlačiť