Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Majster/ka odbornej výchovy pre odbor Praktická žena, Spojená škola, Čaklov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Spojenej školy, Čaklov 249, 094 35 Čaklov, prijme do pracovného pomeru

 •  majstra/ku odbornej výchovy pre odbor Praktická žena

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - 1 rok, po osvedčení na dobu neurčitú.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • úplné stredné odborné vzdelanie (maturita, výučný list) ,alebo
 • vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa umožňujúce podľa platných právnych predpisov vyučovanie odborných predmetov v danom odbore a doplnkové pedagogické štúdium

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • 3 roky pedagogickej praxe,
 • základná znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť a hlasový prejav

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením "výberové konanie“ posielajte na adresu školy alebo emailom v termíne do 14.08. 2020

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy

Spojená škola
Čaklov 249
094 35 Čaklov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 57 449 64 21, +421 915 967 500
 • e-mail: riaditel@ss-caklov.vucpo.sk
Publikované: 31.07.2020 / Aktualizované: 31.07.2020 HoreTlačiť