Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Majster/ka odbornej výchovy – zameranie mechanik hasičskej techniky, Stredná odborná škola technická, Prešov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka Strednej odbornej školy technickej, Volgogradská 1, 080 01 Prešov, prijme do pracovného pomeru

 •  Majster/ka odbornej výchovy – zameranie mechanik hasičskej techniky

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 1.9. 2020 do 31. 8. 2021, plný pracovný úväzok 37,5 h týždenne, po osvedčení možnosť predlženia na dobu neurčitú.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • úplné stredné odborné vzdelanie  (výučný list, maturita) a doplnkové pedagogické štúdium alebo

 • vysokoškolské vzdelanie I., alebo II. stupňa umožňujúce podľa platných právnych predpisov vyučovanie odborných predmetov v danom odbore a doplnkové pedagogické štúdium.

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC,

 • výučný list alebo maturitné vysvedčenie so zameraním mechanik hasičskej techniky – prax v odbore minimálne tri roky,

 • praktické zručnosti a vedomosti v odbore,

 • komunikatívnosť

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo emailom v termíne do 14.08. 2020

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy

Stredná odborná škola technická
Volgogradská 1
080 01 Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 771 456 00, ZR PV +421 905 564 318
 • e-mail: maria.petakova@sost-po.sk
Publikované: 28.07.2020 / Aktualizované: 31.07.2020 HoreTlačiť