Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Školský psychológ, Gymnázium, Snina

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka Gymnázia, Študentská 4, 069 01 Snina, prijme do pracovného pomeru

 • školského psychológa v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 9. 3. 2020 (a súčasne po zverejnení zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ v CRZ) do 31. 8. 2020, plný pracovný úväzok (pracovný čas 37,5 hod.)

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov v kategórii školský psychológ sú uvedené v prílohe č. 10 vyhlášky.

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC,
 • samostatnosť,
 • trpezlivosť,
 • flexibilita,
 • sebadisciplína,
 • komunikatívnosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „Výberové konanie ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG“ je potrebné poslať alebo osobne doručiť na adresu školy do 24. 02. 2020 (platí dátum fyzického doručenia žiadosti do školy).

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy

Gymnázium
Študentská 4
069 01 Snina

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 57 762 33 53, +421 907 957 389
 • e-mail: riaditel@gym-sv.vucpo.sk
Publikované: 13.02.2020 / Aktualizované: 13.02.2020 HoreTlačiť