Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Školský psychológ, SOŠ agropotravinárska a technická, Kežmarok

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok, prijme do pracovného pomeru

 •  školského psychológa (v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“).

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 01. 04. 2020 najdlhšie do 31. 08. 2022, (po zverejnení zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"), plný pracovný úväzok (pracovný čas 37,5 hod.)

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov v kategórii školský špeciálny pedagóg sú uvedené v prílohe č. 10 vyhlášky,

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 • za splnenie kvalifikačných podmienok budeme považovať aj prebiehajúce štúdium 2. stupňa v požadovanom odbor.

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • ovládanie štátneho jazyka,

 • schopnosť komunikácie so žiakmi so špeciálnymi potrebami,

 • ochota spolupracovať s pedagogickým zborom a s rodičmi žiakov,

 • ochota presúvať sa medzi budovou školy a elokovanými pracoviskami podľa potrieb žiakov a učiteľov.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy do 31. 03. 2020 (platí dátum fyzickej žiadosti na škole).

Na obálke uveďte meno odosielateľa a označenie: „Výberové konanie. NEOTVÁRAŤ“.

Uchádzačov, ktorí splnia všetky podmienky na zaradenie do výberového konania, vyhlasovateľ písomne upovedomí o tejto skutočnosti, ako aj o mieste a čase výberového konania..

Adresa školy

Stredná odborná škola
agropotravinárska a technická
Kušnierska brána 349/2
060 01 Kežmarok

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 52 452 30 40
 • e-mail: gancarcikova@soskezmarok.sk
Publikované: 28.02.2020 / Aktualizované: 28.02.2020 HoreTlačiť