Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Sociálny pedagóg, Stredná odborná škola, Stará Ľubovňa

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa, prijme do pracovného pomeru

 •  sociálneho pedagóga

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - pre prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením s predpokladaným nástupom od 01.09.2020.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov v kategórii sociálny pedagóg sú uvedené v prílohe č. 15 vyhlášky,

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC,

 • komunikatívnosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť  e-mailom, osobne alebo poštou do 02.04.2020.

Uchádzači, ktorí doručia žiadosť a požadované doklady o splnení kvalifikačných  predpokladov budú vyzvaní na účasť na pracovnom pohovore s určením termínu pohovoru.

Adresa školy

Stredná odborná škola
Jarmočná 108
064 01  Stará Ľubovňa

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 52 71 643 14
 • e-mail: sekretariat@sosjsl.sk
Publikované: 12.03.2020 / Aktualizované: 12.03.2020 HoreTlačiť