Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Učiteľ/ka - odborných strojárskych predmetov, SOŠ remesiel a služieb, Poprad

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad, prijme do pracovného pomeru

 • učiteľa/ku - odborných strojárskych predmetov

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - počas zastupovania MD a RD, plný pracovný úväzok / pracovný čas 37,5 hod.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s odborom strojárskym

Ďalšie požiadavky

 • flexibilita,

 • komunikatívnosť,

 • pracovitosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie UČITEĽ ODB. PREDMETOV“ posielajte na adresu školy, alebo emailom  v termíne do 16.9.2020.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční dňa 18.9.2020.

Adresa školy

Stredná odborná škola remesiel a služieb
Okružná 761/25
058 01 Poprad

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 52 772 18 76
 • e-mail: sos.okruzna@gmail.com
Publikované: 09.09.2020 / Aktualizované: 09.09.2020 HoreTlačiť