Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Učiteľ matematiky a informatiky, Stredná odborná škola lesnícka, Prešov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, 080 01 Prešov, prijme do pracovného pomeru

 •  učiteľa matematiky a informatiky

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - s nástupom od 1.2.2020 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú, prac. úv. - 37,5 hod./týždeň.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa umožňujúce podľa platných právnych predpisov vyučovanie  všeobecno-vzdelávacích predmetov: matematika – fyzika, matematika – informatika

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC,
 • zavádzanie inovatívnych metód do vyučovania,
 • komunikatívnosť a spoločenský rozhľad,
 • samostatnosť a flexibilita,
 • sebadisciplína a sebamotivácia

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením "voľné pracovné miesto" posielajte alebo osobne doručte na adresu školy do 20.1.2020 (platí dátum fyzickej prítomnosti žiadosti na škole).

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobné stretnutie – priebežne po doručení žiadosti.

Adresa školy

Stredná odborná škola lesnícka
Kollárova 10
080 01 Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 74 65 611 
 • e-mail: slspo@slspo.sk
Publikované: 09.01.2020 / Aktualizované: 09.01.2020 HoreTlačiť