Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Učiteľ odborných predmetov fyzioterapia, Stredná zdravotnícka škola, Prešov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov prijme do pracovného pomeru

 •  učiteľa odborných predmetov fyzioterapia

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 06. 02. 2020 - zastupovanie počas mat. dov., prac. úv. - 37,5 hod./týždeň.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  v študijnom odbore fyzioterapia, doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) a minimálne 2 roky odbornej praxe.

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo - rehabilitácia, doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) a minimálne 2 roky odbornej praxe.

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore pedagogika s predchádzajúcim ukončením študijného odboru rehabilitačný pracovník, rehabilitačný asistent, diplomovaný fyzioterapeut a minimálne 2 roky odbornej praxe.

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC,
 • samostatnosť,
 • flexibilita,
 • komunikatívnosť

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy písomne alebo e-mailom do 24.01.2020 do 15.00 hod.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy

Stredná zdravotnícka škola
Sládkovičova 36
080 24 Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 911 170 184
 • e-mail: riaditel@szspo.sk
Publikované: 07.01.2020 / Aktualizované: 07.01.2020 HoreTlačiť