Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Učiteľ telesnej a športovej výchovy, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Plzenská 1, 080 47 Prešov prijme do pracovného pomeru

 •  učiteľa telesnej a športovej výchovy

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 20.01.2020, na dobu určitú do 31.08.2020 (možnosť predĺženia), prac. úv. - 37,5 hod./týždeň.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného odboru

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC, OS Windows , MS Office,
 • samostatnosť,
 • flexibilita,
 • sebadisciplína,
 • sebamotivácia,
 • komunikatívnosť

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „Výberové konanie - učiteľ TSV" posielajte alebo osobne doručte na adresu školy alebo emailom v termíne do 16.01.2020 (platí dátum fyzickej prítomnosti žiadosti na škole).

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú telefonicky pozvaní na výberové konanie v priestoroch SPŠE Prešov.

Adresa školy

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Plzenská 1
080 47 Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 772 55 67
 • e-mail: spse@spse-po.sk
Publikované: 09.01.2020 / Aktualizované: 09.01.2020 HoreTlačiť