Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Údržbár - kurič, Spojená škola, Sabinov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Spojenej školy, SNP 16, Sabinov, prijme do pracovného pomeru

 •  údržbára - kuriča

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 01.11.2020 – 31.08.2021 (možnosť predĺženia)
 • pracovný čas 37,5 hod./týždeň, vo vykurovacom období dvojzmenná prevádzka.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • požadovaná kvalifikácia v zmysle nariadenia vlády č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme v  znení neskorších predpisov

 • kurič V. triedy

   

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • vodičské oprávnenie skupina B,

 • manuálna zručnosť,

 • dôslednosť,

 • samostatnosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • platová trieda  2

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy alebo emailom v termíne do 23. novembra 2020.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy

Spojená škola
SNP 16
083 01 Sabinov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 488 01 00
 • e-mail: skola@spojenaskolasabinov.sk
Publikované: 14.10.2020 / Aktualizované: 14.10.2020 HoreTlačiť