Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výberové konanie - učiteľ anglického jazyka, PaSA Prešov

 Riaditeľka Pedagogickej a sociálnej akadémie, Kmeťovo stromoradie 5, 080 01 Prešov

prijme do pracovného pomeru

učiteľa s aprobáciou  anglický jazyk

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú od 18. 11. 2015  do 31. 08. 2015 (zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky) , pracovný úväzok 16 vyučovacích hodín týždenne

Požadovaná kvalifikácia (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo anglického jazyka,
 • kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. 

Ďalšie požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 ods. 4) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením "výberové konanie" posielajte na adresu školy alebo emailom na skola@pasapo.sk v termíne do 26. 10. 2015.

Adresa školy:

Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Kontakt:

 • tel.: +421 51/ 77 11 294
 • e-mail:skola@pasapo.sk

 

Publikované: 13.10.2015 / Aktualizované: 14.01.2021 HoreTlačiť