Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výberové konanie-učiteľ Anglického jazyka, Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

 

Riaditeľ Strednej odbornej školy, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa

prijme do pracovného pomeru

učiteľa Anglického jazyka

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú (počas materskej dovolenky pedagogického zamestnanca) s predpokladaným nástupom od 01.11.2015

Požadovaná kvalifikácia ( v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

 • kvalifikačné predpoklady v súlade s prílohou č. 1, časť VII. Učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
 • motivačný list,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť e-mailom, osobne alebo poštou na adresu školy v termíne do 23. 10. 2015.

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a doručia požadované doklady budú pozvaní na pracovný pohovor, ktorý sa uskutoční 26.10.2015 od 9.30 hod. v kancelárii riaditeľa školy.

Adresa školy:

Stredná odborná škola 
Jarmočná 108
064 01 Stará Ľubovňa

Kontakt:

 • tel.: 052/71 643 11
 • email: sekretariat@sosjsl.sk 
Publikované: 20.10.2015 / Aktualizované: 14.01.2021 HoreTlačiť