Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Majster odbornej výchovy, SOŠ technická, Humenné

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné, prijme do pracovného pomeru

 •  majstra odbornej výchovy

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - 01. 02. 2021 - 31. 08. 2021, prac. úv. 20 hod./tt.

Hlavná náplň práce:

 • vyučovanie predmetu odborný výcvik v študijných odboroch 2413 K mechanik strojov a zariadení, 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • komunikatívnosť, zodpovednosť, precíznosť, tímovosť,

 • flexibilita, chuť učiť sa nové veci,

 • logické a analytické myslenie

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, ( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na mail  alebo osobne doručte v termíne   do 18.01.2021.

O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Adresa školy

Stredná odborná škola technická
Družstevná 1474/19
066 01 Humenné

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 905 335 223
 • e-mail: skola@sosthe.sk
Publikované: 05.01.2021 / Aktualizované: 14.01.2021 HoreTlačiť