Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Sekretárka riaditeľa školy, Spojená škola Juraja Henischa Bardejov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Spojenej školy J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov, prijme do pracovného pomeru 

sekretárku riaditeľa školy

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu neurčitú od 1.6.2021
 • plný pracovný úväzok, 37,5 h/týždenne

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie (ekonomické zameranie výhodou)

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • znalosť práce s PC, ovládanie nástrojov Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • komunikatívnosť,
 • samostatnosť, zodpovednosť, dôslednosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo emailom v termíne do 12. mája 2021.

O výberovom konaní budú vybratí uchádzači informovaní telefonicky aj mailom. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Adresa školy

Spojená škola J. Henischa
Slovenská 5
085 01 Bardejov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 54 486 19 50
 • e-mail: ssjhbj@slovanet.sk
Publikované: 04.05.2021 / Aktualizované: 07.05.2021 HoreTlačiť